Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczego za rok 2022

Protokół
z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie
za 2022 rok

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Koła kol. Rafał Kutwin. Przywitał przybyłych gości w osobach kol. Dariusza Kalisty przedstawiciela ZO PZW w Kielcach, Cezarego Błach Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, przedstawiciela prasy oraz pozostałych uczestników zebrania. Na wstępie zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć kolegów zmarłych
w minionym roku.

Na prowadzącego zebranie kol. Rafał Kutwin zaproponował kol. Tomasza Kutwina,
a na sekretarza kol. Michała Łubka. Wytypowani koledzy wyrazili zgodę na pełnienie tych funkcji, a zebrani jednogłośnie zaakceptowali wybór przewodniczącego i sekretarza.
W zebraniu uczestniczyło 64 uprawnionych do głosowania członków Koła.

Kolega Tomasz Kutwin przedstawił zebranym porządek obrad, który został przyjęty przez zgromadzonych jednogłośnie.

Porządek Obrad

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia

3. Zatwierdzenie porządku obrad

4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia

5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

6. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień

7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał

9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2022 r.

10. Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła za 2022 r.

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 r.

12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego na 2022 r.

13. Omówienie realizacji uchwał i wniosków przyjętych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu Koła

14. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2023 r.

15. Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.

16. Dyskusja

17. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła za 2022 r.

18. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 r.

19. Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2022 r.

20. Podjęcie uchwał w sprawach

     – planu pracy i preliminarza finansowego na 2023 r.

     – planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.

21. Wolne wnioski

22. Zakończenie obrad

Przewodniczący zebrania zapoznał zebranych z Regulaminem Walnego Zgromadzenia, który został przyjęty przez zgromadzonych przy dwóch głosach przeciw
i czterech głosach wstrzymujących się.

Kolega Tomasz Kutwin przekazał głos Panu Cezaremu Błachowi Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów. Burmistrz przywitał zgromadzonych, podziękował za zaproszenie i poprosił o kierowanie pytań w sprawach ważnych dla społeczności wędkarzy, gdyż z uwagi na inne zaplanowane na ten dzień obowiązki nie będzie mógł uczestniczyć
w całości zebrania.

Kolega Jacek Obara poruszył temat potrzeb osób niepełnosprawnych, chcących wędkować na zalewie w Suchedniowie. Obecnie nad zalewem nie ma przygotowanych platform wędkarskich dla niepełnosprawnych, w wiązu z powyższym wędkowanie jest dla niego mocno utrudnione. Pan Cezary Błach poinformował zgromadzonych, że w 2023 roku przeprowadzone będą prace projektowe na zagospodarowanie pozostałej części brzegów zalewu i takie rozwiązania zostaną uwzględnione w projekcie. Kol. Tomasz Kutwin poinformował zgromadzonych, że Rada Miejska rozmawiając o planowanym zagospodarowaniu brzegów uwzględniła potrzeby niepełnosprawnych wędkarzy. Po rozpoczęciu plac projektowych prowadzone będą szerokie konsultacje, aby planowane zagospodarowanie spełniało oczekiwania jak najszerszego grona użytkowników.

Kolega Tadeusz Turski poruszył temat miejsc parkingowych nad zalewem na skarpie ul. Dawidowicza oraz pod ,,Dębem” od stronu ul. Bodzentyńskiej. Obecnie pozostawienie samochodu przy ulicy Dawidowicza może się skończyć mandatem za niszczenie terenów zielonych, ponieważ jeden Pan sukcesywnie zgłasza sprawy na policję przesyłając zdjęcia. Policja zobowiązana jest do podjęcia interwencji, która najczęściej kończy się mandatem.
W przypadku terenu pod ,,dębem”, który użytkowany był jako miejsca postojowe dla wędkarzy obecnie wykorzystywany jest jako zaplecze techniczne przy remoncie drogi nr 751
i został on mocno zdewastowany. W odpowiedzi Pan Cezary Błach poinformował zgromadzonych, że znane mu są te problemy. W przypadku terenu przy ul. Dawidowicza planowane prace przy zagospodarowaniu terenu uwzględniają miejsca postojowe, które będą obsługiwać zarówno wędkarzy jak i pobliską szkołę. Obecnie wypracowane jest rozwiązanie polegające czasowym na nieodpłatnym udostępnianiu terenu np. na zawody wędkarskie lub wydarzenia organizowane przez szkołę. W przypadku parkowania niezorganizowanego uzgodniona jest zmiana organizacji ruchu na ul. Dawidowicza polegająca na likwidacja znakuD-40 strefa zamieszkania, który uniemożliwiał pozostawienie samochodu przy drodze. Znak ten w najbliższym czasie powinien zostać usunięty, co umożliwi parkowanie przy drodze. Kol. Tadeusz Turski zaproponował ustawienie znaku P-18 miejsca postojowe. Pan Cezary Błach wyjaśnił, że znak tez stosuje się w celu wyznaczenia miejsc postoju na części jezdni i chodnika oraz na wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk. Wyznaczenie takich miejsc nie polega wyłącznie na ustawieniu znaku lecz wiąże się
z wykonaniem robót budowlanych, które w przypadku do 10 miejsc należy zgłosić do starostwa, a większej liczbie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Obecnie Gmina nie posiada środków finansowych na taką inwestycje. W odniesieniu do terenu pod ,,dębem” wykonawca drogi 751 po zakończeniu inwestycji (sierpień 2023 r.) zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, co umożliwi sprawny przejazd i parkowanie
w tym miejscu.

Przewodniczący zebrania zaproponował zgłaszanie z sali kandydatów do Komisji Mandatowej. Do składu Komisji Mandatowej weszli kol. Paweł Adarczyn oraz kol. Tadeusz Turski i kol. Mateusz Bolechowski. Zgromadzenie jednogłośnie zaakceptowało zaproponowany skład komisji.

Przewodniczący zebrania zaproponował zgłaszanie z sali kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków. Do składu Komisji Uchwał i Wniosków weszli kol. Piotr Konefał, kol. Rafał Kowalik i kol. Piotr Sitarski. Zgromadzenie jednogłośnie zaakceptowało zaproponowany skład komisji.

Przewodniczący zebrania poprosił o zabranie głosu kol. Dariusza Kalistę przedstawiciela ZO PZW w Kielcach. Przedstawiciel ZO przywitał zgromadzonych wędkarzy i w imieniu Zarządu Głównego udekorował „Brązową Odznaką PZW” za zasługi dla wędkarstwa polskiego kol. Rafała Kowalika.

Prowadzący zebranie poprosił kol. Rafała Kutwina o odczytanie protokołu
z ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie za 2020
i 2022 rok. Protokół ten został jednogłośnie przyjęty przez zebranych.

Komisja Mandatowa przystąpiła do sprawdzenia czy Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w sprawach wymienionych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie. Komisja Mandatowa stwierdziła, że z uwagi na niewystarczającą liczbę uczestników Walne Zgromadzenie jest władne w drugim terminie do podejmowania uchwał w sprawach wymienionych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie.

Następnie prezes Koła kol. Rafał Kutwin odczytał Sprawozdanie
z działalności Zarządu Koła PZW w Suchedniowie za rok 2022. Zgromadzeni wędkarze mieli okazję zapoznać się ze sprawami dotyczącymi działalności sportowej, ochrony środowiska naturalnego, gospodarki rybackiej oraz finansowej. Omówiono między innymi zarybienia wód będących pod opieką Naszego Koła, do których obecnie zalicza się rzekę Kamionkę
i zalew suchedniowski.

Kolega Paweł Adarczyn zapoznał zgromadzonych ze sprawozdaniem finansowym Koła za 2022 r. Przedstawił on szczegółowe dane liczbowe dotyczące przychodów
i wydatków na działalność Koła.

Następnie przewodniczący zebrania udzielił głosu kol. Markowi Rozumkowi, który przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 1.01 do 31.10.2022 r. Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidłową działalność Zarządu Koła pod względem finansowym
i organizacyjnym.

Kolega Mieczysław Ciszewski Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego przedstawił przygotowane sprawozdanie z pracy Sądu Koleżeńskiego. Z zawartych w sprawozdaniu informacji wynika, że w roku 2022 wędkarze Naszego Koła wykazali się wysoką etycznością, gdyż do Sądu nie wpłynął żaden wniosek.

Prezes Koła kol. Rafał Kutwin poinformował zgromadzonych, że na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Koła za 2020 i 2021 rok nie złożono żadnego wniosku do władz PZW oraz innych instytucji czy organów.

Prowadzący zebranie poprosił kol. Rafała Kutwina o odczytanie planu pracy Zarządu Koła na 2023 rok. Plan ten był podobny do planu na rok 2022.

Następnie głos zabrał kol. Paweł Adarczyn, który przedstawił zebranym preliminarz finansowy na 2023 rok. W preliminarzu przyjęto niewielki wzrost liczebność liczebności członków Koła, co przekłada się na podobne dochody Koła z tytułu opłat członkowskich. Preliminarz przewiduje wydatki zbliżone do dochodów oraz oszczędności z lat poprzednich.

Kolega Marek Rozumek Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy Komisji na 2023 rok. Zakłada on bieżące prowadzenie kontroli działalności koła pod względem finansowym i organizacyjnym.

W dyskusji nad złożonymi dokumentami jako pierwszy głos zabrał kol. Dariusz Kalista, który określił działalność organizacyjną jako prawidłową. Do Zarządu Okręgu napływały protokoły z posiedzeń Zarządu Koła, jak i inne materiały z pracy Koła. Następnie omówił zmiany wysokości składek członkowskich oraz składek na ochronę
i zagospodarowanie wód na 2023 rok. Poinformował, że zmianom uległa wysokość składek członkowskich i składka podstawowa wynosi 150 zł. Funkcjonują składki ulgowe 75%, 50%
i 25% oraz zlikwidowana został ulga dla emerytów. Odpis dla Koła w 2023 roku będzie wynosił 40% składki członkowskiej. Do 30 zł wzrosła wysokość wpisowego, a za legitymację opłata wynosi 10 zł. Rodzaje składek na zagospodarowanie wód funkcjonują na zasadach
z roku ubiegłego z uwzględnieniem podwyżek. Zmiany te wynikają z działań podejmowanych przez Wody Polskie oraz ustaleń między poszczególnymi okręgami PZW.

Przedstawiciel Zarządu Okręgu poruszył również temat współpracy z Policją i PSR przy ochronie wód. Stwierdził on, że jest ona słaba i często Policjanci, którzy przyjadą na interwencję, nie chcą korzystać z taryfikatorów będących w posiadaniu strażników społecznych i kończą sprawę pouczeniem, a osoby łamiące przepisy czuję się bezkarne. Zarząd Okręgu podejmował rozmowy na szczeblu wojewódzkim z Policją, jednak nie dały one rezultatów. Najlepszym rozwiązaniem, jest porozumienie się na szczeblu lokalnym
z miejscową Policją i uświadomienie problemu nieprzestrzegania przepisów związanych
z amatorskim połowem ryb.

Kolega Józef Lasota poruszył temat przejmowania wód przez Wody Polskie
i wprowadzeniu jednej opłaty na całą Polskę. Zapytał on przedstawiciela Okręgu czy jest możliwe przejęcia naszych wód. Kol. Dariusz Kalista wyjaśnił, że umowy dzierżawy obwodów rybackich wygasają w 2028 i 2029 roku więc nie powinno być o to obaw. Ponadto cześć wód które zostały przejęte przez Wody Polskie wróciło już pod zarządzanie prze PZW. Wody Polskie prowadzą szczegółowe kontrole realizacji operatów zarybieniowych
i w przypadku uchybień mogą wymówić dzierżawę. Obecne operaty obowiązują do 2024 roku.

Kolega Mateusz Bolechowski poinformował zgromadzonych, że na rzece Kamionce prowadzone były badania ichtiologiczne. Pstrągowy odcinek rzeki został zasypany piachem pochodzącym z budowy drogi S7 i gazociągu, a ryby zamieszkujące ten odcinek pochodzą wyłącznie z zarybień. Firma wykonująca gazociąg przeprowadziła odbudowę tarlisk i można by je oznakować aby brodzący wędkarze ich nie zniszczyli. Ponadto warto rozważyć możliwość wprowadzenia w tych miejscach zakazu połowu. Odmienna sytuacja jest na dolnym odcinku rzeki. Jest on bogaty pod względem gatunków ryb i ryba się tam naturalnie wyciera.

Kol. Adam Szewczyk zapytał przedstawiciela ZO, dlaczego łowiska typu złów
i wypuść nie otrzymują zarybień rybami spokojnego żeru. Przedstawiciel ZO stwierdził, że jest to ciekawe pytanie, jednak nie jest w stanie udzielić na nie odpowiedzi. Stwierdził, że wiedzę na ten temat powinien posiadać Pan Michał Bień – Dyrektor Biura ZO i to do niego należy się z nim zwrócić.

Kol. Dariusz Kalista poinformował zebranych, że planowane są zmiany w regulaminie amatorskiego połowu ryb w okręgu PZW w Kielcach dotyczące limitów ilościowych zabieranych ryb w stosunku do szczupaka i sandacza w ilości 15 sztuk z danego łowiecka. Wynika to z sytuacji, w których niektórzy wędkarze wykorzystując obecne limity tygodniowo zabierali kilkanaście ryb, których nie byli w stanie zjeść.

Prowadzący zebranie z uwagi na brak dalszych pytań z sali zakończył dyskusję.

Następnie przystąpiono do bloku glosowań nad przedstawionymi dokumentami.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2022 rok, Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła na 2022 rok, Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok oraz Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego zostały przyjęte jednogłośnie. Natomiast Plan pracy Koła na 2023 rok, preliminarz budżetowy Koła na 2023 rok oraz plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok zostały przyjęte przy jednym głosie wstrzymującym się.

Kol. Tomasz Kutwin poprosił zgromadzonych o zgłaszanie wolnych wniosków.

Kol. Paweł Adarczyn złożył wniosek do ZO o przedłużenie na czas nieokreślony zakazu zabierania ryb na zalewie w Suchedniowie. Łowisko to cieszy się dużą popularnością wśród wędkarzy, stanowi wizytówkę Okręgu dlatego warto utrzymać jego obecny status.

Kol. Tadeusz Turski złożył wniosek do ZK o wystosowanie pisma do ZO o podjęcie współpracy z Policją w zakresie ochrony wód.  Obecnie współpraca jest bardzo słaba. Czas oczekiwania na interwencję jest mocno wydłużony i bardzo często kończy się pouczeniem osoby łamiącej przepisy amatorskiego połowu ryb, przez co osoby takie czują się praktycznie bezkarne. Strażnicy SSR nie posiadają uprawnień mandatowych i nie mogą skutecznie wykonywać swoich obowiązków, a współpraca z PSR z uwagi na ich niewielką liczebność jest praktycznie żadna.

Kol. Tomasz Kutwin złożył wniosek do ZO o uwzględnienie w regulaminie amatorskiego połowu ryb w Okręgu PZW w Kielcach tarliska na zalewie w Suchedniowie.
Z uwagi na brak wpisu w wykazie w wód cześć wędkarzy nie uznaje tego tarliska, co powoduje problemy w czasie kontroli.

Kol. Paweł Adarczyn złożył wniosek do ZO o ustalenie zarybień rybami spokojnego żeru na zalewie w Suchedniowie. Populacja ryb spokojnego żeru jest ograniczana przez corocznie wpuszczane drapieżniki oraz drapieżniki, które naturalnie się rozmnażają.

Kol. Tadeusz Turski złożył wniosek do ZO dofinansowanie budowy stanowiska dla osób niepełnosprawnych na zalewie w Suchedniowie w postaci platform wędkarskich. Obecnie na zalewie nie ma tego typu udogodnień przez co osoby niepełnosprawne mają utrudniony dostęp do wędkowania. Stanowiska takie powinno zostać wykonane pod ,,dębem”.

Przewodniczący zgromadzenia kol. Tomasz Kutwin poprosił kol. Piotra Konefała
o odczytanie zgłoszonych wniosków i poddanie ich pod głosowanie.

Wniosek o przedłużenie zasady złów i wypuść został przyjęty przy 2 głosach przeciw
i jednym wstrzymującym się.

Wniosek o uwzględnienie tarliska został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

Wniosek o ustalenie zarybień został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

Wniosek o dofinasowanie stanowiska dla niepełnosprawnych został przyjęty jednogłośnie.

Wniosek o podjęcie współpracy z policją został przyjęty jednogłośnie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.