O nas czyli jak to się zaczęło w 1955 roku i jak jest obecnie

Z inicjatywy mieszkańców Suchedniowa, należących do kół w Kielcach, ukształtowała się dwudziesto dwu osobowa grupa miłośników wędkarstwa, która w dniu 5 maja 1955 roku na zebraniu organizacyjnym w lokalu Szkoły Podstawowej Nr 2 zorganizowała pierwsze zebranie powołujące do życia Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Suchedniowie.

Wybrano pierwsze władze koła w osobach: prezes – Marcin Stolarczyk; sekretarz – Henryk Radziejewski; skarbnik – Piotr Mrozowski oraz Władysław Szymczyk – gospodarz. Delegat Zarządu Okręgu w Kielcach pani Irena Wilman gratulowała powstania koła i życzyła długotrwałej współpracy na niwie wędkarskiej.

Wędkarska brać zabrała się do pracy bardzo spontanicznie. Przejawem tych wysiłków było uczestnictwo w odbudowie zniszczonego przez powódź stawu w Berezowie, gdzie jeszcze w tym samym roku spiętrzono wodę i zarybiono go narybkiem kroczka karpia. Następne lata przynosiły sukcesywny rozkwit działalności Koła, w roku 1956 organizacja liczyła już 69 wędkarzy, a w 1959 liczba ta wzrosła do 130. Prowadzono działania w kierunku dorybiania stawu w Berezowie i rzeki Kamionki. Pierwszym odznaczonym członkiem koła został Henryk Radziejewski.

Rok 1961 to nowa historia koła. Na stanowisko prezesa został powołany Leopold Kraus oraz nowi członkowie zarządu: Jan Morawski i Zdzisław Miernik, jak również Bolesław Wontor oraz Jerzy Fąfara., a w 1962 r. dokooptowano Jana Muszkieta. Ten okres działalności koła zaznaczył się wzmożoną działalnością rekreacyjno-sportową (również poza terenem Suchedniowa). Zorganizowano 13 wycieczek wędkarskich zakładowymi samochodami ciężarowymi (łezka w oku się kręci). Rok później z inicjatywy pracowników (wędkarzy) powołano przy zakładach ZWK „Marywil” i FUT sekcje wędkarskie jak również terenową sekcję w Bodzentynie. Współpraca między Miejskim Kołem PZW, a poszczególnymi wędkarskimi organizacjami przyzakładowymi układała się bardzo sympatycznie. Prowadzono wiele wspólnych inicjatyw związanych z remontami urządzeń piętrzących w Baranowie, dorybianiu wód zbiorników w Berezowie i Baranowie oraz organizowano wiele wspólnych wyjazdów, jak również zawodów wędkarskich.

Do 1977 roku Suchedniów pozbawiony był większego zbiornika wodnego. Ponieważ w dniu 25 czerwca 1965 roku został spuszczony zbiornik w Berezowie, który do dnia dzisiejszego nie został odbudowany, wędkarze musieli korzystać ze zbiornika zaporowego w Rejowie oraz z wód Wisły, Nidy, Dunajca czy Pilicy, dokąd organizowano zbiorowe wycieczki, które zawsze cieszyły się wielką popularnością.

W roku 1978 koło liczyło ponad 600 członków. Zapewne niebagatelny wpływ na zwiększenie popularności wędkarstwa miał fakt oddania dla celów wędkarskich zalewu w Suchedniowie (22 lipca 1978 r.). Wówczas zaistniała potrzeba posiadania klubowego lokalu, który wydzierżawiono od Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Bugaj (do tej pory zebrania odbywały się w mieszkaniach prywatnych). We władzach koła nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa, do której to funkcji został powołany Jan Muszkiet, a na wiceprezesów: Ryszarda Reka i Józefa Gołębiowskiego. Zarząd Główny PZW widząc duże zaangażowanie suchedniowskich wędkarzy przyznał srebrne odznaczenia kolegom: Euzebiuszowi Kuszewskiemu i Jerzemu Fąfarze (wcześniej takie odznaczenie otrzymał Marcin Stolarczyk). W rok później uhonorowano również kolegów: Alfreda Spółczyńskiego, Józefa Gołębiowskiego i Andrzeja Szweda – złotymi odznakami PZW, a srebrną odznaką Jana Morawskiego. Jak już wcześniej wspomniano, w 1978 roku oddano zalew suchedniowski dla celów rekreacyjno-sportowych, członkowie wszystkich kół („marywilowskie” i „futowskie” i „miejskie”) widzieli dużą potrzebę zarybienia i dorybienia tego akwenu. Corocznie zasilano wody zbiornika w Suchedniowie narybkiem, kroczkiem i tzw. „rybami handlowymi”. Mnogość wpuszczanych gatunków miała pozytywny wpływ na kształtowanie się ekosystemu zbiornika. Oprócz popularnych gatunków takich jak: karp, karaś, lin, szczupak, płoć czy okoń do wody wprowadzono węgorza, a rzeki Kamionka i Żarnówka zasilone zostały 3 tysiącami narybku pstrąga. Działalność koła PZW w Suchedniowie nie ograniczała się tylko do dbałości o zasobność ryb w zbiorniku, czy wyjazdów rekreacyjnych.
W 1979 roku po raz pierwszy zorganizowano zawody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, wzięło w nich udział 94 młodych adeptów wędkarstwa. Tradycja ta pielęgnowana i kontynuowana jest do dnia dzisiejszego i nadal cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Organizowano również obozy wędkarskie dla młodzieży, które z braku funduszy zostały w późniejszym czasie zaniechane.

W roku 1980 uroczyście obchodzono 25 lecie powstania Miejskiego Koła PZW w Suchedniowie. Obchody ćwierćwiecza Koła PZW w naszym mieście przeminęły w sympatycznej atmosferze, ale zarząd i działacze nie spoczęli na laurach. Dalsze lata dają tego niepodważalne dowody, gdyż za duży wkład pracy i popularyzację sportu wędkarskiego, uhonorowano odznaczeniami Zarządu Głównego PZW (1981r.) Jana Morawskiego (złota) i Stanisława Kowalczyka (srebrna). W początkach lat osiemdziesiątych władze miasta i społeczeństwo suchedniowskie z dużym zaangażowaniem odbudowywało postaszicowski zalew w Mostkach. Ten sympatycznie położony zbiornik, w granicach Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego po wypełnieniu wodą stał się ostoją rzadkich gatunków dzikiego ptactwa, znalazły tu siedliska i lęgowiska: bocian czarny (w Polsce występuje około 1000 par lęgowych), perkoz dwuczuby, łyska, trzciniak, czapla siwa, nie mówiąc o pospolitych gatunkach wodnej fauny. Wędkarze z niecierpliwością oczekiwali na udostępnienie zalewu w Mostkach dla celów sportowych. I doczekali się, ponieważ 29 kwietnia 1984 r. wody zbiornika zaporowego zostały oddane we „władanie” amatorom wędkarstwa. Coroczne „zasilanie” obu akwenów różnorodnością gatunków ryb miało niebagatelny wpływ na rozwój ekosystemu tych wód, jednocześnie przyczyniało się do uzupełnienia „spiżarni” dla gatunków rybożernego ptactwa, które jak wspomniano znalazło wspaniałe warunki egzystencji, szczególnie nad zalewem w Mostkach. W tym okresie funkcję prezesa Koła pełnił Jan Muszkiet, a jego zastępcą był Józef Gołębiowski. Duże zaangażowanie członków PZW wszystkich kół, uwidocznione było znaczącą ilością imprez wędkarskich, tak mile wspominane przez suchedniowian (doroczne imprezy z okazji Dnia Dziecka, zawody: spinningowe, spławikowe czy gruntowe). Stała współpraca z władzami miasta w pozytywny sposób wpływała na zagospodarowanie nabrzeży zalewów, jak również utrzymywaniem porządku w ich obrębie.
Kolejne walne zebranie przyniosło zmiany w Zarządzie suchedniowskiego Koła. Na prezesa wybrano Józefa Gołębiowskiego a wiceprezesem został Tomasz Kutwin. W tym czasie władze okręgowe PZW położyły duży nacisk na sportowe aspekty wędkarstwa. Idąc tym tropem powołano drużynę reprezentującą nasze koło na zawodach okręgowych. Z pierwszych startów suchedniowscy zawodnicy przywieźli „Puchar Okręgu Rejonu 7”, który był główna nagrodą imprezy, sukces ten powtórzono rok później.
Wędkarstwo to nie tylko przesiadywanie z „kijem” nad wodą, to również, bardzo skonsolidowana formacja mająca w swym programie aspekty wychowawcze. A młodzież zawsze w Kole, chętnie wsłuchiwała się w rady starszych kolegów o bezpiecznych zachowaniach nad wodą, o metodach połowów, czy tajnikach związanych z przygotowywaniem zanęt i przynęt. Niestety w małej „klitce” bloku przy ul. Bugaj, nie było zbyt wiele miejsca. Dlatego Zarząd Koła usilnie zabiegał o większe lokum. Z pomocą przyszła „Spółdzielnia Mieszkaniowa” w naszym mieście, udostępniając wędkarzom podpiwniczenie bloku przy ul Spokojnej 2. Prace adaptacyjne trwały parę miesięcy, ale efekt ich było widać 12 grudnia 1987 roku, wówczas nastąpiło otwarcie lokalu koła, które do dnia dzisiejszego jest siedzibą „wędkarskiej braci”. Nowy obiekt przypadł do gustu członkom PZW i po wyposażeniu go w sprzęt świetlicowy został obwołany „Klubem Wędkarza”. Organizowano w nim jesienno-zimowe rozgrywki szachowe i brydżowe, a i z przyjemnością młodzi adepci sztuki wędkarskiej przysłuchiwali się poradom starszych kolegów (utworzono szkółkę wędkarstwa sportowego). Na efekty pracy z młodzieżą nie trzeba było długo czekać. Ponieważ na mistrzostwach okręgu w 1989 roku Zbigniew Krogulec wywalczył wicemistrzostwo Okręgu Kieleckiego w kategorii juniorów, a drużyna seniorów uplasowała się na drugiej pozycji w zawodach o „Puchar Zarządu Okręgu”. Dopełnieniem sukcesów było ponowne zdobycie „Pucharu Okręgu Rejonu 7”. Rok ten również przyniósł zmiany w zarządzie Koła, na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym funkcję prezesa powierzono Tomaszowi Kutwinowi, a Jan Muszkiet został powołany na stanowisko wiceprezesa. Zarząd Okręgu i Zarząd Główny PZW doceniając pracę osób działających na niwie wędkarskiej w Suchedniowie przyznał złote odznaki Jerzemu Fąfarze (1987) i Piotrowi Świerczkowskiemu (1988), a Tomasza Kutwina uhonorowano odznaką „Za zasługi dla kielecczyzny” za działalność na rzecz ochrony środowiska.
Nie zawsze obiekty wybudowane ludzką ręką mają długoletnią trwałość, a jeżeli narażone są na działanie żywiołów, to trzeba się niekiedy liczyć z ich modernizacją i naprawami. Doświadczyliśmy tego trzykrotnie na naszych zbiornikach zaporowych. Pierwszy raz w 1991 roku, ze względu na duże przecieki wzdłuż grobli w celach remontowych spuszczono zalew w Mostkach i po wykonaniu niezbędnych prac ponownie spiętrzono tam wodę. W dziesięć lat później (2001r.) została podmyta poprzeczna część grobli, a napór wodny uszkodził zastawki jazu. Ponieważ stwarzało to zagrożenie rozerwania zbiornika musiało dojść do całkowitego spuszczenia wody i oddanie go do ponownej renowacji. Podobna sytuacja miała miejsce w 1997 roku na akwenie w Suchedniowie, gdzie nie było innej alternatywy, jak poddać remontowi urządzenia piętrzące i przelewowe. Podczas upuszczania wody z tych budowli zaporowych odłowiono ryby, które przy wydatnej pomocy członków koła przetransportowywane były do sąsiednich zbiorników (z Mostek do Suchedniowa i odwrotnie). Po każdej ingerencji w środowisko ekosystemu, zostaje ono zdegradowane lub zniweczone i trzeba odbudować jego struktury. Dobrze, że przyroda jest tak wspaniale do tego przystosowana i potrafi je zrekonstruować. Tak było i w tych przypadkach, bardzo szybko po spiętrzeniu wód powróciło życie biologiczne w zbiornikach, a zarybienia i dorybienia różnego rodzaju gatunkami przyspieszyło system równowagi wodnej fauny.
W każdej społeczności następuje odejście nawet najbardziej zasłużonych i wspaniałych ludzi. Tak też z bólem 1992 r. pożegnaliśmy długoletniego prezesa naszego koła Jana Muszkieta, w 1994 r. zasłużonego działacza Szymona Kabałę, a w 2004 wieloletniego skarbnika organizacji Gustawa Sokołowskiego. Na ich miejsce powołano równie energicznych i oddanych członków suchedniowskiego zrzeszenia wędkarskiego, którzy swoją praca chcą dorównać ich poprzednikom.
Koło PZW w naszym mieście było zawsze mile akceptowane przez Zarząd Okręgu w Kielcach, przeto trudno by nie zauważyć obecności w jego strukturach naszych członków. Na okręgowym Zjeździe Delegatów w 1993 roku Tomasz Kutwin został wybrany do Prezydium Zarządu Okręgu, Zbigniew Mazuchowski powołany został do Okręgowego Sądu Organizacyjnego.

Od kilkudziesięciu lat tradycją Koła stała się coroczna organizacja w Dniu Dziecka zawodów pt. „Zabawa z wędką”. Milusińscy zawsze dopisywali z frekwencją, apogeum tej imprezy miało miejsce w 1996 roku, gdzie uczestniczyła 157 osobowa gromadka dzieci w wieku 5 – 13 lat, a dzięki sponsorom, zawsze wszyscy otrzymywali i otrzymują upominki w postaci słodyczy, maskotek, gier, sprzętu wędkarskiego itp.. Rok 1997 przyniósł niewielkie zmiany w zarządzie koła, prezesem został ponownie Tomasz Kutwin, zaś funkcję jego zastępcy objął Mieczysław Ciszewski. Prace w związku kontynuowane były już wypracowanymi standardami, przynoszącymi efekty w postaci dorybień zbiorników tak w Suchedniowie jak i Mostkach oraz pracy sportowej (zawody), rekreacyjnej (wycieczki), jak również przedsięwzięciami na rzecz miasta (sprzątanie brzegów zalewów). W tym okresie przyznano najwyższe odznaczenie PZW „Złotą odznakę z wieńcami” kol. Gustawowi Sokołowskiemu, a złote otrzymali Józef Piątek (srebrna w 1991r. – wiceprezes Koła w latach 1993 -97) oraz Tomasz Kutwin (srebrna w 1991r.). Dwa lata wcześniej srebrną odznakę PZW otrzymał August Rutkowski. W roku 1997 najwyższe odznaczenie („Złota odznaka z wieńcami”) ozdobiła pierś Janusza Szumielewicza, złota bez wieńca Zbigniewa Mazuchowskiego, a srebrne odznaczenie otrzymał Sławomir Markiewicz (1998) oraz Tadeusz Turski (2001). „Złotą odznaką z wieńcami” został uhonorowany Tomasz Kutwin (2003 r.), rok później taka samą odznakę otrzymał Zbigniew Mazuchowski. Transformacja, która wielką falą przetoczyła się przez Polskę nie ominęła również Suchedniowa. W wyniku praw ekonomicznych nastąpiła likwidacja zakładu FUT, z tegoż to powodu zostały zlikwidowane koło wędkarskie „Raczek”, sekcja „Bukowa Góra” oraz sekcja „Marywil”. Wędkarze z tych zakładów zadeklarowali przynależność do koła miejskiego w Suchedniowie, tym samym powiększyła się liczba jego członków.
Działalność Koła PZW w Suchedniowie, po dzień dzisiejszy, mimo wielu kłopotów i z przeliczaniem każdej złotówki prowadzi swą działalność bardzo aktywnie. Zarząd jest otwarty na każde przejawy nowatorstwa i poprawy struktur wewnątrz organizacji. Przykładem daleko posuniętej liberalizacji było utworzenie na wniosek wędkarzy z Mostek terenowej sekcji w Mostach (2000r.), którą w 2004 roku przeistoczono w samodzielne Koło PZW.

W roku 2007 rezygnację z funkcji prezesa koła złożył Tomasz Kutwin, na jego miejsce powołano Mieczysława Ciszewskiego, który po wyborach (2009) piastuje tę funkcję przez kolejne 4 lata.

Najwyższym odznaczeniem tj. „Złotą odznaką PZW z wieńcami” uhonorowano kapitana sportowego Ryszarda Tusznio za ogromne zaangażowanie i długoletnią działalność na rzecz sportu wędkarskiego. Kolejny rok przyniósł duże zmiany w organizacji pracy Koła. Zastąpiono starą maszynę do pisania komputerem, zakupiono drukarkę oraz odpowiednie materiały biurowe pozwalające przyspieszyć pracę biurową. Dzięki pomocy i zaangażowaniu członków zarządu odświeżono siedzibę Koła.

Dzięki dbałości o czystość wokół brzegów zalewu przez wędkarzy z naszego koła w

przeciągu całego roku zebrano ogółem 105 worków różnych odpadów śmieci. Działalność sportowa rozwijała się coraz prężniej. W przeciągu całego roku (2009) zorganizowano siedem zawodów wędkarskich, w których uczestniczyło łącznie 223 wędkarzy, w tym 97 dzieci w wieku od 5-ciu do 13 lat. Dzięki hojności sponsorów kolejny raz udało się zorganizować imprezę dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka pt. „Zabawa z wędką”.

Z końcem roku 2009 do Zarządu powołano dwóch nowych członków – Piotra Konefała i Pawła Bilskiego. Idąc z duchem czasu postanowiono założyć stronę internetową Koła, celem poszerzenia współpracy z młodzieżą oraz lepszej komunikacji z wędkującymi. Pomysł się przyjął i został zrealizowany przez kol. Piotra Konefała i kol. Tadeusza Turskiego wraz ze współpracą z wędkującymi, którzy chętnie nadsyłali zdjęcia z okazami złowionymi nad wodą. Dzięki ww. stronie każdy wędkujący mógł w prosty sposób dowiedzieć się o nadchodzących wydarzeniach, obejrzeć zdjęcia czy przeczytać relację z minionych zawodów.

W nowym 2010 roku Przedstawiciele Zarządu Okręgu w imieniu Zarządu Głównego udekorowali Złotą odznaką PZW za zasługi dla wędkarstwa polskiego kolegów Mieczysława Ciszewskiego i Tadeusza Turskiego. Kolega Paweł Bilski otrzymał natomiast z rąk Prezesa Koła dyplom uznania za zaangażowanie w pracę na rzecz koła oraz wyniki sportowe uzyskane w trakcie minionego roku.

Wiosenne podtopienia przyniosły nad suchedniowski zbiornik masę problemów. Obfite i nieustanne deszcze, które miały miejsce w połowie maja przyczyniły się do licznych strat w pogłowiu ryb na suchedniowskim akwenie poprzez ich „ucieczkę” ze zbiornika do rzeki wraz z rwącym nurtem. Poziom wody zbiornika podnosił się w bardzo szybkim tempie, a rzeka niemalże sięgała mostu.

Wysoki poziom wody wpływającej do zbiornika zabrał ze sobą wiele zanieczyszczeń, co negatywnie odbiło się na czystości zalewu. Ponadto do rzeki dostała się duża ilość gliny z budowy drogi ekspresowej S-7 oraz ścieki z gospodarstw znajdujących się w obrębie górnego biegu rzeki Kamionki. Woda w zbiorniku po każdym deszczu robiła się czerwona. Po badaniach SANEPID okazało się, że w zbiorniku występują bakterie esherisha coli. Brak jakichkolwiek działań dążących do rewitalizacji zbiornika ze strony Urzędu Miasta i Gminy sprawił, że z miesiąca na miesiąc powierzchnia zalewu malała, a dno stało się bardzo zamulone.

Pomimo wielu trudów i wysiłków Koło PZW działało bez zarzutów. W lipcu obchodzono jubileusz 55-lecia powstania Koła. Uroczystość miała miejsce nad suchedniowskim zalewem i była połączona z zawodami wędkarskimi. Szczególnie zasłużonym wędkarzom, długoletnim działaczom Koła, którzy wpłynęli w znacznym stopniu na jego historię wręczono okolicznościowe medale i dyplomy, zaś prezes Zarządu Okręgu PZW w Kielcach Andrzej Drzazga przekazał na ręce prezesa Koła PZW w Suchedniowie Mieczysława Ciszewskiego okolicznościową statuetkę w ramach podziękowania za minione lata rzetelnej pracy na rzecz związku wędkarskiego. Z rąk burmistrza UMiG prezes Koła kol. Mieczysław Ciszewski otrzymał podziękowanie za lata współpracy z gminą.

Rok 2011 przyniósł kolejne sukcesy naszych zawodników w sportowej niwie. Drużyna kol. Tadeusza Przygody reprezentującej Koło, zajęła drugie miejsce w XXVIII Ogólnopolskich Zawodach Nocnych o Puchar X Wieków Sandomierza, a rok później w roku 2012 zajęła I miejsce.

Z inicjatywy Tadeusza Przygody, dnia 27.02.2011 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym powołany został Klub Wędkarski pod nazwą „Kabanior„. Zadaniem Klubu było branie udziału w zawodach wędkarskich na terenie całego kraju. Klub ten miał działać przy Kole oraz reprezentować je na zawodach wędkarskich.

Była to inicjatywa mająca na celu rozszerzenie działalności sportowej w naszym Kole oraz pogłębienie więzi we współpracy z młodzieżą.

„Złotą Odznaką PZW” za zasługi dla wędkarstwa polskiego udekorowano kol. Leszka Łubka, długoletniego działacza suchedniowskiego Koła Wędkarskiego, który po dzień dzisiejszy pełni funkcję skarbnika Koła.

Z końcem roku 2011 postanowiono odtworzyć księgi kroniki Koła prowadzone od 1955 roku, które uległy częściowemu zniszczeniu podczas awarii centralnego ogrzewania w siedzibie Koła. Zakupiono również aparat cyfrowy, a kronikę wraz ze zdjęciami umieszczono w formie elektronicznej na stronie internetowej, aby każdy odwiedzający mógł zaznajomić się z wydarzeniami takimi jak: wspólne wycieczki wędkarskie, sukcesy na szczeblu okręgowym, rywalizacje wędkarskie uczestników podczas zawodów, czy pamiętne uroczystości.

Miłośnicy połowów nad rzeką założyli Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Kamionki, które pozyskało pieniądze na zakup narybku pstrąga w ilości przekraczającej 6000 sztuk oraz dwukrotnie zorganizowało sprzątanie brzegów rzek.

Stan członków koła na koniec roku 2011 wyniósł 402 wędkarzy.

Minął kolejny rok, a zbiornik stawał się coraz to bardziej zamulony. Na kolejnym zebraniu sprawozdawczym wędkarze wyrazili dezaprobatę w związku z działaniami prowadzonymi przez władze Urzędu Miasta i Gminy wokół zalewu w Suchedniowie wzdłuż rzeki Kamionki.

W szczególności chodziło tu o nadmierną wycinkę drzew w górnym odcinku rzeki oraz wywóz gliny z budowy trasy S7 nad brzegi Kamionki.

Działalność sportowa Koła zaczęła coraz lepiej funkcjonować. Na organizowanych zawodach pojawiało się coraz to więcej wędkarzy w tym zarówno ze starszego, jak i młodszego pokolenia.

Na początku 2013 roku odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym uchwalono nowy Zarząd Koła. Funkcję prezesa na kolejną kadencję ponownie objął Mieczysław Ciszewski, dziękując przy tym zebranym za zaufanie. Funkcje wiceprezesów przejęli Marek Krogulec oraz Jerzy Fąfara, gospodarzem Koła został Krzysztof Działak, a funkcję skarbnika ponownie objął Leszek Łubek. W związku z rezygnacją kapitana sportowego Ryszarda Tusznio z pełnienia swojej funkcji, objął ją Tadeusz Przygoda. Na funkcję rzecznika dyscyplinarnego powołano Mateusza Bolechowskiego, a na komendanta SSR Grzegorza Michałkiewicza. Jarosław Serek pełnił rolę młodzieżowego kapitana sportowego, zaś Piotr Konefał funkcję kronikarza oraz administratora strony internetowej. Paweł Bilski nadal pełnił funkcję członka zarządu. Komisji Rewizyjnej przewodniczył Stanisław Brzeziński, a jego zastępcami byli Andrzej Serek oraz Józef Lasota. W skład Sądu Organizacyjnego weszli Rafał Kutwin, Paweł Piotrowski i Paweł Adarczyn. Wiosną wędkarze kolejny raz wzięli sprawę w swoje ręce i uprzątnęli oraz wykosili brzegi zbiornika zbierając przy tym 20 pełnych worków śmieci.

Działalność sportowa przynosiła owocne wyniki. Tadeusz Przygoda wprowadził w życie zasadę etycznego połowu ryb Catch & Release (Złów i wypuść) stosowaną na każdych zawodach wędkarskich. Klub Kabanior działający przy Kole uczestniczył w wielu zawodach zdobywając przy tym wysokie noty. W czerwcu we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Społecznego „Zalezianka” przeprowadził cykl spotkań, na których dzieci ze Szkoły Podstawowej mogły zapoznać się z tematyką z zakresu wędkarstwa zarówno w teorii, jak i w praktyce nad suchedniowskim zbiornikiem.

Zgodnie z opracowanym planem pracy Zarząd Koła przeprowadził 6 spotkań z młodzieżą.

W miesiącu styczniu i lutym odbyły się dwa spotkania w siedzibie Koła z liczbą 16-tu młodych adeptów wędkarstwa. Na spotkaniach omawiana została technika wędkarstwa w oparciu o wyświetlanie filmów na DVD. Udostępniona została Kronika Koła, w której to młodzi adepci zapoznali się z tradycjami wędkarstwa w naszym Kole. Dużym zaciekawieniem młodzieży stała się strona internetowa Koła, w której to zamieszczane są informacje oraz zdjęcia z ważniejszych imprez naszego Koła.

W miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu młodzież spotykała się na zawodach towarzyskich Koła, na których były omawiane zasady bezpieczeństwa nad wodą oraz technika połowu ryb metodą spławikową i spinningową. Wynikiem współpracy z młodzieżą w 2013 roku było pozyskanie 33 członków, którzy opłacili składkę członka uczestnika.

Przeprowadzone zostały także egzaminy na kartę wędkarską, w których to 13 osób zaliczyło pozytywnie opracowane testy ze znajomości RAPR. Koledzy Tadeusz Przygoda i Jarosław Serek przeprowadzili na terenie Szkoły Podstawowej im. M. Kowalskiego w Zaleziance szkolenie umożliwiające otrzymanie legitymacji wędkarskich dla 6-ciu młodych adeptów.

Rok później ponownie spotkano się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, gdzie w dużej mierze omawiano problem zamulenia zbiornika. Nawarstwiający się muł uniemożliwił połów ryb na pewnej części zbiornika. Warstwa mułu przekroczyła warstwę wody.

Zaangażowanie całego Zarządu w prace na rzecz rozwoju wędkarstwa w Suchedniowie przynosiło i przynosi wymierne efekty w życiu miejscowej społeczności.

Dbałość o porządek wokół zalewu to „oczko w głowie” wszystkich członków koła. Okres ten zdominowały bardzo energiczne działania w rozpowszechnianiu sportowego połowu ryb.

W przeciągu czasookresu istnienia koła członkowie naszej małej społeczności brali udział w ogólnopolskich jak również okręgowych zawodach. Do sukcesów należy zaliczyć wygraną Anny Kotwicy, reprezentantki naszego Koła na spławikowych Mistrzostwa Okręgu Kieleckiego Polskiego Związku Wędkarskiego oraz jej udział w MISTRZOSTWACH POLSKI KOBIET w Wędkarstwie Spławikowym na zbiorniku „Balaton” w Miejskiej Górce.

W roku 2014 zostały wybrane nowe władze UMiG w Suchedniowie, do których Zarząd naszego Koła będzie kierował swe uwagi i spostrzeżenia licząc na współpracę. Nasza społeczność wędkarska obecnie wynosi ponad 300-tu członków i w dalszym ciągu należy do największej organizacji pozarządowej w naszym mieście.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *