Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Protokół
z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie za 2017 rok

 

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Koła kol. Mieczysław Ciszewski. Przywitał przybyłych gości w osobach kol. Edwarda Szewczykowskiego przedstawiciela ZO PZW w Kielcach, Cezarego Błacha Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, Dariusza Miernika Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, Piotra Fitasa Nadleśniczego Nadleśnictwa Suchedniów, Rafała Lorenza Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie, przedstawicieli prasy oraz pozostałych uczestników zebrania. Na wstępie zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć kolegów zmarłych w minionym roku.

Na prowadzącego zebranie kol. Mieczysław Ciszewski zaproponował kol. Rafała Kutwina, zaś na sekretarza kol. Michała Łubka. Wytypowani koledzy wyrazili zgodę na pełnienie tych funkcji, a zebrani jednogłośnie zaakceptowali wybór przewodniczącego
i sekretarza. W zebraniu uczestniczyło 30 wędkarzy.

Kolega Rafał Kutwin przedstawił zebranym porządek obrad, który jednogłośnie został przyjęty przez zgromadzonych.

 

Porządek Obrad

 1. Zagajenie
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego walnego zgromadzenia
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i jej wnioski.
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami
 9. Uchwalenie planu pracy Zarządu, przyjęcie do wiadomości i zatwierdzenie preliminarza budżetowego
 10. Wolne wnioski

 

Prowadzący zebranie poprosił kol. Michała Łubka o odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie za 2016 rok. Protokół ten został jednogłośnie przyjęty przez zebranych.

Następnie prezes Koła kol. Mieczysław Ciszewski odczytał Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2017. Przedstawione sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez zebranych. Zgromadzeni wędkarze mieli okazję zapoznać się ze sprawami dotyczącymi organizacji działalności sportowej, ochrony środowiska naturalnego, gospodarki rybackiej oraz finansowej. Omówiono między innymi zarybienia wód będących pod opieką Naszego Koła, do których obecnie zalicza się rzekę Kamionkę i zalew suchedniowski.
W sprawozdaniu omówiono przebieg prac związanych z odmuleniem zalewu w Suchedniowie.

Następnie przewodniczący zebrania udzielił głosu kol. Leszkowi Łubkowi, który przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 1.01 do 31.12.2017 r. Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidłową działalność Zarządu Koła pod względem finansowym i organizacyjnym.

Kolega Tadeusz Turski Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego przedstawił przygotowane sprawozdanie z pracy Sądu Koleżeńskiego. Z zawartych w sprawozdaniu informacji wynika, że w roku 2017 wędkarze Naszego Koła wykazali się wysoką etycznością, gdyż do SK nie wpłynął żaden wniosek. Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli przedstawione sprawozdanie.

W dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami głos zabrał kol. Edward Szewczykowski przedstawiciel ZO w Kielcach, który przywitał zgromadzonych wędkarzy i w imieniu Zarządu Głównego udekorował „Złotą Odznaką z Wieńcami PZW” za zasługi dla wędkarstwa polskiego kol. Mieczysław Ciszewskiego obecnego prezesa suchedniowskiego Koła PZW oraz ,,Srebrną Odznaką PZW”za zasługi dla wędkarstwa polskiego kol. Mateusza Bolechowskiego członka Zarządu Koła.

Następnie przedstawił pozycję Naszego Koła w rankingach prowadzonych przez Zarząd Okręgu i życzył dalszych sukcesów w pracy. Przedstawiciel ZO określił działalność organizacyjną jako prawidłową. Na bieżąco napływały protokoły z posiedzeń Zarządu Koła, jak i inne materiały z pracy Koła. Odnośnie działalności sportowej nadmienił, że jak wynika z dokumentacji nadesłanej do Okręgu zorganizowano 5 zawodów, w tym spinningowe mistrzostwa koła. Poinformował również, że w rankingach prowadzonych przez ZO Nasze Koło będące w grupie kół liczących od 201 do 500 pod względem działalności sportowej zdobyło 1890 pkt., co uplasowało Nasze Koło na dalszym miejscu. Przedstawiciel ZO zwróciła uwagę spadek liczebności członków naszego Koła jak i członków PZW w całym Okręgu, w którym ubyło 188 wędkarzy, a stan członków zamknął się liczbą 19 435 osób. Zauważalne jest mniejsze zainteresowanie młodzieży wędkarstwem, przez co liczba wędkarzy spada. Kolega Edward Szewczykowski przedstawił zgromadzonym zmiany personalne jakie nastąpiły po wyborach w Okręgu oraz omówił porozumienia na wędkowanie zawartych na 2017 rok. Zauważył on, że opłata w Okręg PZW w Kielcach jest jedną
z najniższych w kraju. W trakcie swojej wypowiedzi przedstawiciel ZO przedstawił również ilościowe i wartościowe wyciągi z zarybień na naszych oraz na sąsiednich wodach. Kol. Edward Szewczykowski poruszył również temat zarybienia świeżo odmulonego zbiornika w Suchedniowie.

Przewodniczący zebrania kol. Rafał Kutwin poprosił o zabranie głosu Pana Piotra Fitasa Nadleśniczego Nadleśnictwa Suchedniów, będącego również członkiem Naszego Koła. Nadleśniczy poinformował zebranych, że w dniu 21.02.2018 r. podpisane zostało porozumienie ZG.2217.1.8.2018.sd między Nadleśnictwem Suchedniów oraz Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg Kielce Koło Miejskie w Suchedniowie w sprawie możliwości bezpłatnego użytkowania do celów statutowych PZW trzech zbiorników wodnych znajdujących się na terenie Leśnictwa Rejów w oddziale 125 wydzielenie j, k oraz l. Porozumienie to określa zasady użytkowania zbiorników wodnych zwanych potocznie stawami na Baranowie, w tym obowiązki Koła dotyczące utrzymania czystości, zarybiania oraz dostęp do wód. Pan Piotr Fitas poinformował zebranych, że dojazd samochodem do stawów jest niemożliwy z uwagi na zakaz wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi, a droga prowadząca do kopalni jest drogą prywatną właściciela kopalni. Zobowiązał się do udzielenia pomocy przy transporcie ryb do zarybień ww. zbiorników wodnych.

Następnie przewodniczący zebrania przekazał głos Panu Cezaremu Błachowi Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów, który szczegółowo omówił przebieg i zakres prac związanych z odmuleniem i renowacją jazu zalewu w Suchedniowie. Burmistrz przedstawił również zamierzenia, co do dalszych praz nad brzegami zbiornika. Poinformował zebranych, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego został złożony wniosek na finansowanie II etapu inwestycji. Po pozytywnej ocenie wniosku i podpisaniu umowy opracowany zostanie projekt techniczny i uzyskiwane będą wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje, natomiast pierwsze prace nad brzegami rozpoczną się najwcześniej w 2019 roku. Burmistrz zwrócił się do zebranych o zadawanie pytań, aby wyjaśnić sprawy istotne dla wędkarzy.

Kolega Józef Lasota poruszył temat małej elektrowni wodnej (MEW) planowanej na zaporze w suchedniowe. Burmistrz udzielając odpowiedzi na poinformował zebranych, że rozważał taką inwestycję aby zabezpieczyć energię elektryczną na oświetlenie parku
i otoczenia zalewu, jednak z uwagi na zbyt mały przepływ wody na zbiorniku inwestycja taka jest niemożliwa do zrealizowania.

Kolega Marek Fąfara poruszył temat podwyższenia wysokości grobli oraz jej nachylenia do wody od strony ul. Bodzentyńskiej. Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Miernik poinformował zebranych, że w tej sprawie złożono skargę do nadzoru budowlanego, zaś gmina na swojej działce czasowo magazynuje ziemię, która zostanie wykorzystana w dalszych pracach przy zbiorniku. Wysokość grobli wynika z przepisów prawnych i z bezpieczeństwa powodziowego zbiornika, więc nie można jej dowolnie obniżyć aby zapewnić widok na wodę niektórym mieszkańcom pobliskich domów. Nadzór budowlany zalecił wykonanie ekspertyzy, czy magazynowanie ziemi nie naruszyło struktury grobli. Pan Dariusz Miernik poinformował zebranych, że przed rozpoczęciem i po zakończeniu prac przy odmulaniu wykonano inwentaryzację geodezyjną, która wykazała, że powierzchnia zbiornika nie uległa zmianie. Wędkarze z Naszego Koła zwrócili uwagę na utrudnione korzystanie z tego brzegu w celach wędkarskich

Kolega Tomasz Kutwin poruszył temat wód spływających od strony lasu. Pan Rafał Lorenz Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie poinformował zebranych, że w jednym miejscu na wysokości starej kładki wkopana została rura o średnicy 500 mm, która będzie odprowadzać wodę spływającą od strony torów. Po wiosennych roztopach przeprowadzony zostanie przegląd wschodniego brzegu pod kątem wykonania kolejnych przepustów, w miejscach w których naturalnie gromadzi się woda.

Kolega Antoni Gilbert poruszył temat utrwalenia i obsiewu brzegów zbiornika, a w szczególności skarpy od strony ul. Bugaj. Pan Rafał Lorenz stwierdził, że będzie wykonywany obsiew, niemniej jednak należy rozważyć możliwość wprowadzenia rocznego zakazu wędkowania, aby brzegi mogły obrosnąć naturalną roślinnością wodną. Po wykonaniu  ścieżki dookoła zalewu Gmina będzie dbała o utrzymanie porządku i czystości oraz dwa razy w roku będzie kosić trawę nad brzegami.

Kolega Tadeusz Turski poruszył temat wykonania na dopływie do zalewu osadników, meandrów lub szykan zabezpieczających zbiornik przed ponownym zamuleniem. Pan Cezary Błach poinformował zebranych, że wykonana została wykonana ekspertyza przez  Politechnikę Świętokrzyską, zgodnie z którą wykonanie szykan na rzece nie zabezpieczy zbiornika przed ponownym zamuleniem przy wodzie powodziowej. Dużą rolę przy zamulaniu będzie miał materiał, który dostał się do rzeki Kamionki przy okazji budowy trasy S7. Pan Rafał Lorenz poinformował zebranych, że na wysokości ul. Pasternik na ujściu cieku wypływającym z lasu wybrano i wywieziono cześć niesionego piachu. Zabieg ten będzie powtarzany przynajmniej raz do roku.

Kolega Mieczysław Ciszewski omówił zmiany wprowadzone do Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, w tym zmiany okresów ochronnych węgorza i suma oraz wprowadzone wymiary ochronne dla karpia, pstrąga potokowego, okonia, szczupaka, sandacza i lina.

Kolega Mateusz Bolechowski zapytał przedstawiciela Okręgu o wysokość diet. Kol. Edward Szewczykowski poinformował zebranych, że zostały one zmniejszone o połowę.

Kolega Konrad Więckowski poruszył temat zniesienia zakazu nęcenia na zbiorniku Brody. Kolega Edward Szewczykowski stwierdził, że prowadzone są staranie o jego zniesienie i może to nastąpić prawdopodobnie w 2019 roku.

Kolega Tomasz Kutwin zapytał, czy Okręg PZW w Kielcach prowadzi działania mające na celu zachęcenia młodzieży do wędkowania. Kol. Edward Szewczykowski stwierdził, że zauważalne jest coraz mniejsze zainteresowanie młodzieży wędkarstwem z uwagi na inne atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu. Zadaniem Okręgu jest między innymi pobudzenie Kół PZW do aktywnej pracy z młodzieżą, a w szczególności z młodzieżą młodszą. Przedstawiciel ZO poinformował zebranychże Okręg organizuje Okręgową Olimpiadę Młodzieży w Sportach Wędkarskich oraz zawody z zakresu dyscypliny rzutowej. Kol. Edward Szewczykowski zachęcał członków Naszego Koła do organizowania szkółek wędkarskich i prowadzenia zajęć o tematyce wędkarskiej w okolicznych szkołach.

Prowadzący zebranie zaproponował 5 minutową przerwę po której odbyła się dalsza cześć zebrania.

Po przerwie prowadzący zebranie poprosił kol. Mieczysława Ciszewskiego o odczytanie planu pracy Zarządu Koła na 2018 rok, planu działalności sportowej Koła na 2108 rok oraz planu pracy z młodzieżą na 2018 rok. Zebrani przyjęli przedstawione plany.

Następnie głos zabrał skarbnik Koła kol. Paweł Adarczyn, który przedstawił zebranym preliminarz budżetowy na 2018 rok. W preliminarzu przyjęto dalszy spadek liczebności  członków Koła, co przekłada się na mniejsze dochody Koła z tytułu opłat członkowskich. Preliminarz został zatwierdzony przez zgromadzonych wędkarzy.

Ostatnim punktem zebrania były wolne wnioski.

Przewodniczący zebrania poprosił zebranych o pomoc przy zgłaszaniu, zapisywaniu i przeprowadzeniu głosowania nad wnioskami kierowanymi do Zarządu Koła i do Zarządu Okręgu. Za zapisywania treści wniosków oraz wyników głosowania zobligowali się kol. Krzysztof Ziętkowski, kol. Dariusz Kabała oraz kol. Konrad Więckowski, natomiast liczenia głosów podjęli się kol. Rafał Kutwin i  kol. Mateusz Bolechowski.

Jako pierwszy głos zabrał Tomasz Kutwin, który zaproponował złożenie wniosku do Zarządu Okręgu o zwiększenie zarybienia przypadającego na 2018 rok do 50% ryb pozyskanych przy odłowie ryb ze zbiornika. Za przyjęciem wniosku głosowało 24 wędkarzy. Nie było głosów przeciw oraz wstrzymujących się.

Następnym wnioskiem był  wniosek kol. Tomasza Kutwina skierowany do Zarząd Okręgu o uwzględnienie w planie zarybień na 2018 rok stawów na Baranowie oraz o wprowadzenie tych wód do wykazu wód pozaobwodowych udostępnionych do wędkowania wyłącznie dla członków Kieleckiego Okręgu PZW. Za przyjęciem wniosku głosowało 24 wędkarzy. Nie było głosów przeciw oraz wstrzymujących się.

Kolega Mateusz Bolechowski zaproponował skierowanie wniosku do Zarządu Okręgu wprowadzenie do końca 2018 roku zakazu wędkowania na zalewie w Suchedniowie. Za przyjęciem wniosku głosowało 22 wędkarzy. Dwie osobybyły przeciw oraz jedna wstrzymała się od głosu.

Następnym wnioskiem był  wniosek kol. Tadeusza Turskiego skierowany do Zarząd Okręgu o przywrócenie możliwości wędkowania na przynęty roślinne na wodach górskich okręgu. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 wędkarzy, 6 osób byłoprzeciw,4 wędkarzy wstrzymało się od głosu.

Kolega Grzegorz Łapka zaproponował skierowanie wniosku do Zarządu Okręgu o wprowadzenie na zalewie w Suchedniowie na okres dwóch lat zakazu zabierania ryb zasada złap i wypuść lub tzw. odcinek ,,no kill”. Za przyjęciem wniosku głosowało 16 wędkarzy, 1 osoba była przeciw, 3 wędkarzy wstrzymało się od głosu.

Kolega Przemysław Fiślak zaproponował złożenie wniosku do Zarządu Okręgu o wprowadzenie:

 1. Utworzenie podkomisji ds. ryb łososiowatych przy ZO w Kielcach.
 2. Wprowadzenie zakazu zarybienia lipienia na rzece Mierzewie.
 3. Wprowadzenie zakazu zabierania ryb łososiowatych i lipieni złowionych metodą inna niż muchowa lub spinningowa na wodach nizinnych.
 4. Wprowadzenie zakazu połowu na żywą lub martwą rybkę i ich części od 1 stycznia do 30 kwietnia, a w przypadku połowu metodą gruntową do 1 stycznia do 31 maja zarówno z brzegu jak i środków pływających.
 5. Przywrócenie odcinka wody górskiej na rzece Belnianka na odcinku od mostu drogowego w m. Daleszyce do mostu drogowego w m. Słopiec.
 6. O przeanalizowanie przez Zarząd Okręgu Kieleckiego zasadności porozumienia
  z okręgiem radomskim.

Wniosek głosowany był wspólnie. Za przyjęciem wniosku głosowało 23 wędkarzy, 2 wędkarzy wstrzymało się od głosu.

Następnym wnioskiem był  wniosek kol. Mieczysława Ciszewskiego skierowany do Zarząd Okręgu o ustanowienie tarliska w południowo-zachodniej części zalewu, która nie została pogłębiona, między tzw. Dębem i cyplem przy OSIR. Za przyjęciem wniosku głosowało 24 wędkarzy, 1 osoba była przeciw, 1 wędkarzy wstrzymał się od głosu.

Kolega Mieczysław Ciszewski zaproponował skierowanie wniosku do Zarządu Koła
o ustalenie zasięgu cofki zalewu w Suchedniowie na wysokości kładki przy ul. Pasternik
i oznakowaniu tego punktu jako początku wody górskiej na rzece Kamionka. Za przyjęciem wniosku głosowało 7 wędkarzy, 12 było przeciw, 4 wędkarzy wstrzymało się od głosu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Wersja PDF:

Protokół WZS 4.03.2018