Wnioski Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW w Suchedniowie do ZO PZW w Kielcach

Wnioski Walnego Zgromadzenia Członków Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Suchedniowie do Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach.

 

Walne Zgromadzenia Członków Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Suchedniowie na posiedzeniu, które odbyło się w Suchedniowie w dniu 4.03.2018 r. przyjęło następujące wnioski skierowane do Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach.

 1. Wniosek o zwiększenie zarybienia przypadającego na 2018 rok do 50% ryb pozyskanych przy odłowie ryb ze zbiornika w Suchedniowie.

Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW w Suchedniowie jest zdania że należy jak najszybciej odbudować populacje ryb na zalewie w Suchedniowie. W związku
z powyższym wnioskuje o zwiększenia zarybienia przyznanego z Okręgu do 50% ryb pozyskanych przy odłowie ryb w 2017 roku, czyli do 3,5 tony ryb. Zarybienie takie pozwoli odbudować rybostan i pozytywnie wpłynie na stan zbiornika.

 1. Wniosek o uwzględnienie w planie zarybień na 2018 rok stawów na Baranowie oraz o wprowadzenie tych wód do wykazu wód pozaobwodowych udostępnionych do wędkowania wyłącznie dla członków Kieleckiego Okręgu PZW.

W związku z porozumieniem ZG.2217.1.8.2018.sd zawartym w dniu w dniu 21.02.2018 r. między Nadleśnictwem Suchedniów oraz polskim Związkiem Wędkarskim Okręg Kielce Koło Miejskie w Suchedniowie w sprawie możliwości bezpłatnego użytkowania do celów statutowych PZW trzech zbiorników wodnych znajdujących się na terenie Leśnictwa Rejów
w oddziale 125 wydzielenie j, k oraz l, tzw. stawy na Baranowie, Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW w Suchedniowie wnosi o wprowadzenie tych wód do wykazu wód pozaobwodowych udostępnionych do wędkowania wyłącznie dla członków Kieleckiego Okręgu PZW oraz prosi o uwzględnienie nowo pozyskanych wód pozaobwodowych w planie zarybień na 2018 rok. Wprowadzenie tych stawów do wykazu wódpozwoli na ich zarybienie oraz wykorzystanie tych wód do celów statutowych, w tym do ich udostępnienia do amatorskiego połowu ryb.

 1. Wniosek o wprowadzenie do końca 2018 roku zakazu wędkowania na zalewie
  w Suchedniowie.

W związku z zakończeniem prac na odmuleniem zbiornika w Suchedniowie oraz spiętrzeniem wody na zalewie przeprowadzono pierwsze zarybienie tych wód. Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW w Suchedniowie uważa, że w celu zapewnienia właściwej aklimatyzacji  ryb wpuszczonych w trakcie zarybień w roku 2017 i planowanych zarybień w roku 2018, a także w celu zabezpieczenia i umożliwienia zadarnienia nowo uformowanych skarp nad brzegami zbiornika należy wprowadzić do końca 2018 roku zakaz połowu ryb. Zakaz ten ponadto ograniczy penetrację brzegów przez wędkarzy oraz pozwoli na odbudowę roślinności brzegowej zbiornika.

 1. Wniosek o przywrócenie możliwości wędkowania na przynęty roślinne na wodach górskich okręgu.

Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW w Suchedniowie jest zdania że należy przywrócić możliwość wędkowania na przynęty roślinne na wodach górskich Okręgu Kieleckiego. Możliwość połowu na przynęty roślinne na wodach górskich zniesiona została w 2017 roku. Zakaz ten uniemożliwia wędkowanie na spławik na odcinkach wód górskich na których licznie bytuje biała ryba oraz ogranicza dopuszczalne metody wędkowania dla członków niektórych kół, które mają pod  swoją opieką wyłącznie wody górskie.

 1. Wniosek o wprowadzenie na zalewie w Suchedniowie na okres dwóch lat zasady złap i wypuść tzw. odcinek ,,no kill”

W związku z zakończeniem prac na odmuleniem zbiornika w Suchedniowie oraz spiętrzeniem wody na zalewie przeprowadzono pierwsze zarybienie tych wód. Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW w Suchedniowie uważa, że w celu zapewnienia właściwej aklimatyzacji  i ochrony ryb wpuszczonych w trakcie zarybień w roku 2017
i planowanych zarybień w roku 2018 oraz aby przyzwyczaić nowo wpuszczone ryby do przynęt i zanęt stosowanych podczas amatorskiego połowu ryb należy na okres dwóch lat wprowadzić na zalewie w Suchedniowie zasadę złap i wypuść czyli tzw. ,,no kill”. Wprowadzenie takiego ograniczenia przyczyni się również do szybszego odbudowania rybostanu na zbiorniku poprzez ochronę ryb, które odbywać będą tarło.

 1. Wniosek o ustanowienie tarliska w południowo-zachodniej części zalewu
  w Suchedniowie, między tzw. Dębem i cyplem przy OSIR.

Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW w Suchedniowie wnosi o ustanowienie tarliska
w południowo-zachodniej części zalewu w Suchedniowie, między tzw. Dębem i cyplem przy OSIR. Ta część zbiornika podczas prac związanych z odmuleniem zbiornika nie została pogłębiona i od dawna była miejscem z ograniczonym dostępem dla wędkarzy, w którym naturalnie wycierała się ryba. Ponadto teren ten jest miejscem lęgowym dla ptactwa wodnego gniazdującego na zalewie. Obszar ten jako jedyny na zbiorniku posiada nienaruszone brzegi
z zachowaną w całości roślinnością stref brzegowych. Teren ten objęty był ochroną na mocy nieobowiązujących już przepisów pozwalających na uznanie za tarlisko obszaru oznakowanego tablicami. Usankcjonowanie tego obszaru jako tarliska wpłynie pozytywnie na faunę i florę zalewu w Suchedniowie.

Wniosek w sprawie:

 1. Utworzenie podkomisji ds. ryb łososiowatych przy ZO w Kielcach.
 2. Wprowadzenie zakazu zarybienia lipienia na rzece Mierzewie.
 3. Wprowadzenie zakazu zabierania ryb łososiowatych i lipieni złowionych metodą inna niż muchowa lub spinningowa na wodach nizinnych.
 4. Wprowadzenie zakazu połowu na żywą lub martwą rybkę i ich części od 1 stycznia do 30 kwietnia, a w przypadku połowu metodą gruntową do 1 stycznia do 31 maja zarówno
  z brzegu jak i środków pływających.
 5. Przywrócenie odcinka wody górskiej na rzece Belnianka na odcinku od mostu drogowego w m. Daleszyce do mostu drogowego w m. Słopiec.
 6. O przeanalizowanie przez Zarząd Okręgu Kieleckiego zasadności porozumienia
  z okręgiem radomskim.

 

 Wersja PDF:

wnioski WZS z 3.04.2018 r.