Protokół WZS za 2014 rok

Protokół
z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie
za 2014 rok

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Koła kol. Mieczysław Ciszewski. Przywitał przybyłych gości w osobach kol. Dariusza Miądzla przedstawiciela ZO PZW w Kielcach, Cezarego Błacha Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, oraz pozostałych uczestników zebrania. Na wstępie zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć kolegów zmarłych w minionym roku.

Następnie głos zabrał kol. Dariusz Miądzel przedstawiciel ZO w Kielcach przywitał zgromadzonych wędkarzy i w imieniu Zarządu Głównego udekorował „Srebrną Odznaką PZW” za zasługi dla wędkarstwa polskiego kol. Marka Krogulca, długoletniego działacza suchedniowskiego Koła PZW.

Prezes Koła kol. Mieczysław Ciszewski wręczył przybyłej na zebranie kol. Annie Kotwicy kwiaty z okazji Dnia Kobiet oraz złożył jej gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia sportowe, w tym zajęcie pierwszego miejsca w Spławikowych Mistrzostwach Kobiet Okręgu PWZ w Kielcach, organizowanych w dniu 15 czerwca 2014 r. na zbiorniku w Wilkowie.

Na prowadzącego zebranie kol. Mieczysław Ciszewski zaproponował kol. Marka Krogulca, zaś na sekretarza kol. Michała Łubka. Wytypowani koledzy wyrazili zgodę na pełnienie tych funkcji, a zebrani jednogłośnie zaakceptowali wybór przewodniczącego
i sekretarza. W zebraniu uczestniczyło 32 wędkarzy.

Kolega Marek Krogulec przedstawił zebranym porządek obrad, który jednogłośnie został przyjęty przez zgromadzonych.

Porządek Obrad

  1. Zagajenie
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego walnego zgromadzenia
  5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i jej wnioski.
  7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
  8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami
  9. Uchwalenie planu pracy Zarządu, przyjęcie do wiadomości i zatwierdzenie preliminarza budżetowego
  10. Wolne wnioski

Prowadzący zebranie poprosił kol. Mieczysława Ciszewskiego o odczytanie protokółu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego-Wyborczego. Protokół ten został jednogłośnie przyjęty przez zebranych.

Następnie prezes Koła odczytał Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2014. Przedstawione sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez zebranych. Zgromadzeni wędkarze mieli okazję zapoznać się ze sprawami dotyczącymi organizacji działalności sportowej, ochrony środowiska naturalnego, gospodarki rybackiej oraz finansowej. Omówiono między innymi zarybienia wód będących pod opieką Naszego Koła, do których obecnie zalicza się rzekę Kamionkę i zalew suchedniowski. W sprawozdaniu zawarto informacje o wypowiedzeniu umowy dzierżawy stawu prze OSP w Suchedniowie oraz wyrażono zaniepokojenie wędkarzy z powodu powiększającego się zamulenia zalewu
w Suchedniowie.

Następnie przewodniczący zebrania udzielił głosu kol. Stanisławowi Brzezińskiemu, który przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 1.01 do 31.12.2014r. Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidłową działalność pracy Zarządu Koła pod względem finansowym i organizacyjnym.

Z powodu nieobecności na zebraniu członków Sądu Koleżeńskiego kol. Mieczysław Ciszewski przedstawił przygotowane sprawozdanie z pracy Sądu Koleżeńskiego. Z zawartych w sprawozdaniu informacji wynika, że w roku 2014 wędkarze Naszego Koła wykazali się wysoką etycznością, gdyż do SK nie wpłynął żaden wniosek. Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli przedstawione sprawozdanie.

Głos zabrał kol. Dariusz Miądzel przedstawiciel ZO w Kielcach, który przedstawił pozycję Naszego Koła w rankingach prowadzonych przez Zarząd Okręgu i życzył dalszych sukcesów w pracy. Przedstawiciel ZO określił działalność organizacyjną jako prawidłową. Na bieżąco napływały protokoły z posiedzeń Zarządu Koła, jak i inne materiały z pracy Koła. Odnośnie działalności sportowej nadmienił, że jak wynika z dokumentacji nadesłanej do Okręgu zorganizowano 10 zawodów, w tym spławikowe i spinningowe mistrzostwa koła. Poinformował również, że w rankingach prowadzonych przez ZO Nasze Koło będące
w grupie kół liczących od 201 do 500 zajęło 5 miejsce pod względem działalności sportowej oraz 10 miejsce pod względem pracy z młodzieżą. Przedstawiciel ZO zwróciła uwagę na znaczny spadek liczebności członków naszego Koła spowodowany najprawdopodobniej powstaniem koła PZW w Łącznej, do którego przeszła część naszych członków. Koło to przejęło również cześć wód będących dotychczas pod opieką Koła w Suchedniowie, w tym zbiornik Jaśle. Kolega Dariusz Miądzel omówił również wysokość opłat członkowskich i porozumienia na wędkowanie zawartych na 2015 rok. W trakcie swojej wypowiedzi przedstawił również ilościowe i wartościowe wyciągi z zarybień na naszych oraz na sąsiednich wodach. Przedstawiciel ZO poinformował również, że nadal zniesione będą wymiary ochronne płoci i leszcza z uwagi na karłowacienie ww. gatunków.

W dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami głos zabrał również Cezary Błach Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów. Poruszył on tematy najważniejsze dla suchedniowskich wędkarzy, w tym odmulenie zalewu oraz utrzymanie porządku nad jego brzegami. Poinformował zebranych, że w najbliższym czasie planowany jest remont zasuwy, natomiast, co do całkowitego odmulenia zbiornika będącego częścią projektu rewitalizacji gminy należy poczekać na uruchomienie środków z nowego okresu programowania. Burmistrz zwrócił uwagę na trudną sytuację finansową miasta oraz zobowiązania związane
z rozbudową kanalizacji. Cezary Błach poinformował zebranych, że najprawdopodobniej od kwietnia ruszą prace interwencyjne polegające na bieżącym utrzymaniu czystości na terenie całej gminy w tym nad brzegami suchedniowskiego zalewu.

Kolega Tadeusz Turski zapytał Burmistrza, czy gmina posiada opracowany projekt budowlany pogłębienia zalewu, czy jest to jedynie koncepcja opracowana w latach ubiegłych. Burmistrz stwierdził, że jest to jedynie koncepcja, natomiast projekt zostanie opracowany w najbliższym czasie.

Następnie przewodniczący zabrania zaproponował 5 minutową przerwę po której odbyła się dalsza cześć zebrania.

Przewodniczący zebrania poprosił kol. Mieczysław Ciszewski o przedstawienie planu pracy ZK oraz planu działalności sportowej Koła na 2014 rok. Zebrani jednogłośnie przyjęli przedstawione dokumenty. Następnie kol. Leszek Łubek przedstawił zebranym
i poddał do akceptacji preliminarz budżetowy na 2015 rok. Zebrani przyjęli preliminarz jednogłośnie.

Ostatnim punktem zebrania były wolne wnioski.

Jako pierwszy głos zabrał Mateusz Bolechowski, który zaproponował zniesienie zakazu wywozu zanęt i przynęt na zalewie w Suchedniowie. Wniosek swój motywował faktem, że wędkarze obchodzą powyższy zakaz wchodząc w spodniobutach na znaczne odległości. Stwierdził, że zakaz nie spełnia swoich funkcji lecz jest jedynie utrudnieniem dla wędkarzy. Odmienny pogląd na ww. temat miał kol. Ryszard Lisocki. Stwierdził on, że zakaz spełnia swoją funkcję, gdyż zmniejszyła się liczba przypadków konfliktów między wędkarzami łowiącymi brzegu oraz wędkarzami łowiącymi ze sprzętów pływających
i użytkownikami sprzętu pływającego. Zauważył on również, że ograniczone są przypadki nęcenia i wynoszenia przynęt pod brzegi wyspy. Powyższy wniosek został odrzucony przez zebranych przewagą 2 głosów, przy 5 głosach wstrzymujących się.

Kolega Tadeusz Turski wyraził duże niezadowolenie z powodu brak odpowiedzi na pisma kierowane do ZO. Stwierdził on, że takim zachowaniem ZO ignoruje sprawy istotne dla Naszego Koła i w ten sposób lekceważy wysiłki Koła na rzecz poprawy stanu wód. Kolega Michał Łubek zauważył, że sytuacja uległa znacznej poprawie i ZO odpowiada na część skierowanych do niego pism oraz przychyla się do próśb kół, czego przykładem była informacja o wartości zarybień poszczególnych wód.

Kolega Sławomir Kotwica poruszył temat możliwości wjazdu samochodem na drogę za groblą nad zalewem w Suchedniowie. Stwierdził on, że byłoby to znaczne ułatwienie dla wędkarzy ze znaczną ilością sprzętu. Kol. Jerzy Fąfara zauważył, że droga ta jest na chwilę obecną zaniedbana i pozostawienie na niej samochodu skutecznie blokowałoby przez nią przejazd. Rozwiązanie takie mogłoby być wprowadzone po przebudowie tej drogi
i zapewnieniu na niej mijanek lub miejsc parkingowych. Zauważył również, że sprawa ta nie leży w kompetencji ZO lecz jest sprawą UMiG Suchedniów i to do gminy należałoby kierować pismo w tej sprawie.

Następnie głos zabrał kol. Grzegorz Michałkiewicz, który zaproponował podjęcie działań mających na celu utrzymanie lub zdjęcie tarliska z terenu między „Dębem”
i „cyplem”. Kol. Sławomir Kotwica oraz kol. Mateusz Bolechowski stwierdzili,
że funkcjonowanie na tym terenie tarliska dodatkowo ogranicza możliwość wędkowania na zalewie w Suchedniowie, które już jest ograniczone wyspą oraz terenem przy zaporze. Kol Mieczysław Ciszewski zauważył, że tablice informujące o tarlisku stoją od bardzo dawna i są nieczytelne, a jedna z nich została nawet zamalowana. Stwierdził również, że teren ten
z uwagi na utrudniony dostęp do brzegu oraz znaczne wypłycanie może pełnić funkcję tarliska. Ponadto na terenie tym corocznie gniazdują łabędzie i kaczki, a dopuszczenie tego terenu do wędkowania może niepokoić te ptaki. Przedstawiciel ZO zauważył, że teren ten nie jest ujęty w zezwoleniu na amatorski połów ryb, w związku z powyższym jest udostępniony do wędkowania, przez co wniosek kol. Grzegorza Michałkiewicza jest bezzasadny.

Kolega Sławomir Kotwica poruszył temat gwałtownego upuszczania wody w okresie wiosennych roztopów oraz w związku z zimowym poziomem wody w zbiorniku. Zauważył on, że przy znacznym wypłyceniu zbiornika taki sposób upuszczania wody wiąże się ze znacznym odpływem ryb z naszego zbiornika oraz powoduje wysuszanie złożonej przez ryby ikry. Kol. Marek Krogulec stwierdził, że kierownik OSiR wykonuje tylko plecenia wydawane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni w Ostrowcu Świętokrzyskimi to on decyduje o terminach oraz wysokościach upuszczanej wody.

Kol. Tadusz Turski zaproponował, aby zobligować burmistrza, by w przypadku wydania poleceniu obniżenia stanu wody była ona upuszczana stopniowo.

Na tym protokół zakończono i podpisano.