Protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie za 2015 rok

Suchedniów, dnia 13.03.2016 r.


Protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie za 2015 rok

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Koła kol. Mieczysław Ciszewski. Przywitał przybyłych gości w osobach kol. Dariusza Miądzla przedstawiciela ZO PZW w Kielcach, Cezarego Błacha Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, Dariusza Miernika Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, przedstawicieli prasy oraz pozostałych uczestników zebrania. Na wstępie zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć kolegów zmarłych w minionym roku. Następnie kol. Mieczysław Ciszewski wspominał zorganizowane w roku ubiegłym obchody 60-lecia powstania Koła PZW w Suchedniowie

Na prowadzącego zebranie kol. Mieczysław Ciszewski zaproponował kol. Jerzego Fąfarę, zaś na sekretarza kol. Michała Łubka. Wytypowani koledzy wyrazili zgodę na pełnienie tych funkcji, a zebrani jednogłośnie zaakceptowali wybór przewodniczącego
i sekretarza. W zebraniu uczestniczyło 24 wędkarzy.

Kolega Jerzy Fąfara przedstawił zebranym porządek obrad, który jednogłośnie został przyjęty przez zgromadzonych.

Porządek Obrad

1. Zagajenie

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego walnego zgromadzenia

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i jej wnioski.

7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami

9. Uchwalenie planu pracy Zarządu, przyjęcie do wiadomości i zatwierdzenie preliminarza budżetowego

10. Wolne wnioski

Prowadzący zebranie poprosił kol. Michała Łubka o odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie za 2014 rok. Protokół ten został jednogłośnie przyjęty przez zebranych.

Następnie prezes Koła odczytał Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2015. Przedstawione sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez zebranych. Zgromadzeni wędkarze mieli okazję zapoznać się ze sprawami dotyczącymi organizacji działalności sportowej, ochrony środowiska naturalnego, gospodarki rybackiej oraz finansowej. Omówiono między innymi zarybienia wód będących pod opieką Naszego Koła, do których obecnie zalicza się rzekę Kamionkę i zalew suchedniowski. W sprawozdaniu wyrażono zaniepokojenie wędkarzy z powodu powiększającego się zamulenia zalewu
w Suchedniowie.

Następnie przewodniczący zebrania udzielił głosu kol. Stanisławowi Brzezińskiemu, który przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 1.01 do 31.12.2015r. Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidłową działalność pracy Zarządu Koła pod względem finansowym i organizacyjnym.

Kolega Rafał Kutwin Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego przedstawił przygotowane sprawozdanie z pracy Sądu Koleżeńskiego. Z zawartych w sprawozdaniu informacji wynika, że w roku 2015 wędkarze Naszego Koła wykazali się wysoką etycznością, gdyż do SK nie wpłynął żaden wniosek. Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli przedstawione sprawozdanie.

Następnie przewodniczący zebrania przekazał głos Panu Cezaremu Błachowi Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów, który poinformował zebranych, że gmina jest
w trudnej sytuacji finansowej niemniej jednak planuje przeprowadzenie remontu suchedniowskiego zalewu. W tym celu chce pozyskać środki finansowe z Unii Europejskiej,
a nabór wniosków na tego typu przedsięwzięcia planowany jest na VI kwartał tego roku. Poinformował zebranych, że planuje przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych na temat przyszłego zagospodarowanie terenów na zbiornikiem do których zaprasza wędkarzy z Naszego Koła. Następnie Pan Cezary Błach poruszył temat utrzymania czystości nad brzegami zalewu. Poinformował zebranych, że od 1.01.2016 nastąpiła zmiana organizacyjna w ZGK w Suchedniowie, w związku z czym gmina nie będzie musiała płacić za każdą dodatkową usługę tj. sprzątanie na terenie gminy, wokół cmentarza, czy nad zalewem w Suchedniowie i Mostkach.

Kolega Tadeusz Turski zaproponował aby na zalewie w Suchedniowie wybudować małą elektrownię wodną (MEW). Burmistrz udzielając odpowiedzi na poinformował zebranych, że rozważał taką inwestycję aby zabezpieczyć energię elektryczną na oświetlenie dróg gminnych, jednak koszt to około 4-5 mln zł, a gmina dysponuje budżetem 500-700 tys. zł, więc bez wsparcia z zewnątrz nie można jej zrealizować. Poinformował również, że jest kilka innych inwestycji planowanych na ten rok m.in. budowa kanalizacji oraz wsparcie wykonywanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich remontu ul. Mickiewicza z budową dwóch rond przy Tesco i przy ul. Bodzentyńskiej.

Obecność burmistrza była okazją do poruszenia spraw niekoniecznie związanych
z tematyką wędkarską dotyczącą m.in. stanu elewacji budynku przychodni Promyk, trzcin porastających działki przy ul. Suchyni, nielegalnie opróżnianych szamb na pola i rowy przy ul. Ostojów, Warszawskiej i Langiewicza, czy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, Na wszelkie pytania Pan Cezary Błach i Pan Dariusz Miernik udzielali wyczerpujących odpowiedzi. Następnie przedstawiciele Miasta i Gminy Suchedniów podziękowali za zaproszenie, jednak uwagi na inne obowiązki planowane na ten dzień musieli pożegnać zebranych.

Prowadzący zebranie zaproponował 5 minutową przerwę po której odbyła się dalsza cześć zebrania.

W dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami głos zabrał kol. Dariusz Miądzel przedstawiciel ZO w Kielcach, który przedstawił pozycję Naszego Koła w rankingach prowadzonych przez Zarząd Okręgu i życzył dalszych sukcesów w pracy. Przedstawiciel ZO określił działalność organizacyjną jako prawidłową. Na bieżąco napływały protokoły z posiedzeń Zarządu Koła, jak i inne materiały z pracy Koła. Odnośnie działalności sportowej nadmienił, że jak wynika z dokumentacji nadesłanej do Okręgu zorganizowano 7 zawodów, w tym spławikowe i spinningowe mistrzostwa koła. Poinformował również, że w rankingach prowadzonych przez ZO Nasze Koło będące w grupie kół liczących od 201 do 500 pod względem działalności sportowej zdobyło 2815 pkt., co uplasowało Nasze Koło na dalszym miejscu, zaś pod względem pracy z młodzieżą na 59 kół zajęliśmy 14 miejsce. Przedstawiciel ZO zwróciła uwagę spadek liczebności członków naszego Koła jak i członków PZW w całym Okręgu, w którym ubyło 430 wędkarzy, a stan członków zamknął się liczbą 19 540 osób. Zauważalne jest mniejsze zainteresowanie młodzieży wędkarstwem przez co liczba wędkarzy spada. Kolega Dariusz Miądzel omówił również wysokość opłat członkowskich i porozumienia na wędkowanie zawartych na 2016 rok. Zauważył on, że Okręg PZW w Kielcach jako jedyny Okręg nie podniósł składek, a opłata jest jedną z najniższych w kraju. W trakcie swojej wypowiedzi przedstawiciel ZO przedstawił również ilościowe i wartościowe wyciągi z zarybień na naszych oraz na sąsiednich wodach. W całym okręgu w minionym roku wpuszczono 1 154 tys. szt. Narybku oraz 68 t ryb. Przedstawiciel ZO stwierdził, że przy zarybieniach promowany jest kroczek, gdyż ma on szanse zdziczeć. Ponadto zarybienia wykonywane są zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, a nieprzestrzeganie operatu wiązać się będzie z nałożeniem kar na Okręg. Kolega Dariusz Miądzel poinformował, że na rzece Kamiennej od jej źródeł do mostu w Bliżynie ustanowiona została woda górska. Ponadto przedstawiciel ZO przypomniał o narzuconym ustawą obowiązku wpisywania do rejestru ryb objętych limitem połowu, które będą zabierane przez wędkarzy.

Kolega Tadeusz Turski stwierdził, że na wędkarzy zostało narzuconych zbyt wiele obowiązków administracyjnych tj. wpisy do rejestru, ankieta osobowa przy dokonywaniu opłat. Kol. Dariusz Miądzel poinformował, że wypełnianie rejestru jest narzucane ustawą,
a ankieta osobowa związana jest z opracowywaną przez Zarząd Główny centralną ewidencją wendkarzy.

Kolega Rafał Kutwin zapytał dlaczego ceny ryb wpuszczanych w ramach zarybień są znacznie wyższe od cen ryb, które można nabyć u innych hodowców. Przedstawiciel ZO stwierdził, że wynika to z podpisanych umów oraz faktu, że ryby hodowane w ośrodkach zarybieniowych posiadają stały nadzór sanitarny. Ponadto u innych hodowców nie można zakupić gatunków wymagających specjalnej hodowli tj. brzana, pstrąg

Kolega Mieczysław Ciszewski poinformował zebranych, że na zalewie zaobserwował obecność kormoranów, które przyczyniają się do ograniczenia liczebności ryb na naszym zbiorniku. Kol. Tadeusz Turski stwierdził, że kormorany bytują na płytkich zbiornikach
i potrafią poczynić znaczne szkody w rybostanie. Z uwagi na to że są one pod ochroną nie można podjąć działań zaradczych.

Przewodniczący zebrania poprosił kol. Mieczysław Ciszewski o przedstawienie i omówienie planu pracy ZK oraz planu działalności sportowej Koła na 2016 rok. Zebrani jednogłośnie przyjęli przedstawione dokumenty. Następnie kol. Leszek Łubek przedstawił zebranym i poddał do akceptacji preliminarz budżetowy na 2016 rok. Zebrani przyjęli preliminarz jednogłośnie.

Ostatnim punktem zebrania były wolne wnioski.

Jako pierwszy głos zabrał Tadeusz Turski, który zaproponował aby z planu działalności sportowej wykreślić zawody podlodowe, gdyż występuje problem z ich organizacją. Kol. Dariusz Miądzel poinformował, że przypadek niezorganizowania zawodów nie wiąże się z ujemnymi punktami przy działalności sportowej, a są one w sprzyjających warunkach ciekawą alternatywą dla miłośników wędkarstwa podlodowego.

Następnie kol. Piotr Konefał zaproponował wprowadzenie dodatkowej osoby do administrowania stroną internetowej Koła w osobie kol. Dariusza Kabały. Zebrani zaakceptowali pomysł, o ile zainteresowany wyrazi chęć podjęcia tego obowiązku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół WZS 2015/16