Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego za rok 2019

Protokół
z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie
za 2019 rok

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Koła kol. Mieczysław Ciszewski. Przywitał przybyłych gości w osobach kol. Edwarda Szewczykowskiego przedstawiciela ZO PZW w Kielcach kol. Michała Bienia Dyrektora Biura Okręgu PZW w Kielcach, Cezarego Błacha Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, przedstawiciela prasy oraz pozostałych uczestników zebrania. Na wstępie zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć kolegów zmarłych
w minionym roku.

Na prowadzącego zebranie kol. Mieczysław Ciszewski zaproponował kol. Tadeusza Turskiego, zaś na sekretarza kol. Michała Łubka. Wytypowani koledzy wyrazili zgodę na pełnienie tych funkcji, a zebrani jednogłośnie zaakceptowali wybór przewodniczącego i sekretarza. W zebraniu uczestniczyło 70 członków Koła, w 69 uprawnionych do głosowania.

Kolega Tadeusz Turski przedstawił zebranym porządek obrad, który został przyjęty przez zgromadzonych przy jednym głosie przeciw.

Porządek Obrad

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza

3. Zatwierdzenie porządku obrad

4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia

5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

6. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień

7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał

9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2019 rok

10. Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła za 2019 rok

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 rok

12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2019 rok

13. Omówienie realizacji uchwał i wniosków przyjętych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu Koła

14. Projekt Planu Pracy i preliminarza finansowego na 2020 rok

15. Dyskusja

16. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła za 2019 rok

17. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok

18. Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2019 rok

19. Podjęcie uchwał w sprawach

     – planu pracy i preliminarza finansowego na 2020 rok

20. Wolne wnioski

21. Zakończenie obrad

Przewodniczący zebrania zapoznał zebranych z Regulaminem Walnego Zgromadzenia, który został przyjęty przez zgromadzonych przy jednym głosie wstrzymującym.

Przewodniczący zebrania zaproponował zgłaszanie z sali kandydatów do Komisji Mandatowej. W związku z brakiem chętnych zaproponował aby w skład Komisji Mandatowej weszli kol. Paweł Adarczyn oraz kol. Tomasz Kutwin. Kandydaci zaakceptowali zaproponowane im funkcje, a zebrani zaakceptowali zaproponowany skład komisji przy jednym głosie wstrzymującym.

Przewodniczący zebrania zaproponował zgłaszanie z sali kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków. Z uwagi na brak chętnych przewodniczący zebrania zaproponował aby w skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli kol. Piotr Konefał i kol. Rafał Kowalik. Wytypowani kandydaci zaakceptowali zaproponowane im funkcje. Zebrani zaakceptowali zaproponowany skład komisji przy jednym głosie wstrzymującym.

Przewodniczący zebrania poprosił o zabranie głosu kol. Edwarda Szewczykowskiego przedstawiciela ZO PZW w Kielcach. Przedstawiciel ZO przywitał zgromadzonych wędkarzy i w imieniu Zarządu Głównego udekorował „Brązową Odznaką PZW” za zasługi dla wędkarstwa polskiego kol. Michała Łubka oraz kol. Piotra Konefała obecnych członków Zarządu Koła.

Prowadzący zebranie poprosił kol. Michała Łubka o odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie za 2018 rok. Protokół ten został jednogłośnie przyjęty przez zebranych.

Komisja Mandatowa przystąpiła do sprawdzenia czy Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w sprawach wymienionych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie. Komisja Mandatowa stwierdziła, że z uwagi na niewystarczającą liczbę uczestników Walne Zgromadzenie jest władne w drugim terminie do podejmowania uchwał w sprawach wymienionych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie.

Następnie prezes Koła kol. Mieczysław Ciszewski odczytał Sprawozdanie
z działalności Zarządu Koła PZW w Suchedniowie za rok 2019. Zgromadzeni wędkarze mieli okazję zapoznać się ze sprawami dotyczącymi działalności sportowej, ochrony środowiska naturalnego, gospodarki rybackiej oraz finansowej. Omówiono między innymi zarybienia wód będących pod opieką Naszego Koła, do których obecnie zalicza się rzekę Kamionkę i zalew suchedniowski. Następnie kol. Edward Szewczykowski przedstawił pozycję Naszego Koła w rankingach prowadzonych przez Zarząd Okręgu i życzył dalszych sukcesów w pracy. Przedstawiciel ZO określił działalność organizacyjną jako prawidłową. Na bieżąco napływały protokoły z posiedzeń Zarządu Koła, jak i inne materiały z pracy Koła. Odnośnie działalności sportowej nadmienił, że jak wynika z dokumentacji nadesłanej do Okręgu, Zarząd Koła w 2019 roku zorganizował 6 zawodów wędkarskich, w tym spinningowe i feederowe mistrzostwa koła. Poinformował również, że w rankingach prowadzonych przez ZO nasze Koło będące w grupie kół liczących od 201 do 500 pod względem działalności sportowej zdobyło 1610 pkt., co uplasowało Nasze Koło na dalszym miejscu. Przedstawiciel ZO przedstawił ranking kół nagrodzonych za działalność młodzieżową. Poinformował zebranych że ZO przyznaje nagrody finansowe dla kół wyróżniających się od względem pracy z młodzieżą. Przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu Koła PZW
w Suchedniowie za rok 2019 zostało przyjęte przez zebranych przy dwóch głosach przeciw.

Skarbnik Koła kol. Paweł Adarczyn odczytał sprawozdanie finansowe Zarządu Koła za 2019 rok. Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez zebranych.

Następnie przewodniczący zebrania udzielił głosu kol. Leszkowi Łubkowi, który przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 1.01 do 31.12.2019 r. Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidłową działalność Zarządu Koła pod względem finansowym i organizacyjnym. Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez zgromadzonych.

Kolega Krzysztof Ziętkowski Wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego przedstawił przygotowane sprawozdanie z pracy Sądu Koleżeńskiego. Z zawartych w sprawozdaniu informacji wynika, że w roku 2019 wędkarze Naszego Koła wykazali się wysoką etycznością, gdyż do Sądu nie wpłynął żaden wniosek. Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli przedstawione sprawozdanie.

Kolega Mieczysław Ciszewski przedstawił zebranym protokół Komisji Uchwał i Wniosków z poprzedniego Walnego zgromadzenia oraz odpowiedź nadesłaną z Zarządu Okręgu. Z nadesłanej odpowiedzi wynikało, że żaden wniosek z WZS Koła nie został uwzględniony.

Prowadzący zebranie poprosił kol. Mieczysława Ciszewskiego o odczytanie planu pracy Zarządu Koła na 2020 rok. Plan ten w niewielkim stopniu odbiegał o planu na rok 2019 i zakładał m.in. organizację obchodów 65-lecia powstania Koła PZW w Suchedniowie.

Następnie głos zabrał skarbnik Koła kol. Paweł Adarczyn, który przedstawił zebranym preliminarz finansowy na 2020 rok. W preliminarzu przyjęto niewielki wzrost liczebność liczebności członków Koła, co przekłada się na podobne dochody Koła z tytułu opłat członkowskich. Preliminarz przewiduje wydatki zbliżone do dochodów oraz oszczędności z lat poprzednich. Preliminarz został zatwierdzony przez zgromadzonych wędkarzy.

W trakcie dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami kol. Tomasz Kutwin poruszył temat prac nad rewitalizacją brzegów zbiornika. Zapytał on Burmistrza Cezarego Błacha o termin wykonania tych prac. Burmistrz poinformował zebranych, że w roku 2020 takie prace nie będą prowadzone, gdyż obecnie Gmina prowadzi dwie duże inwestycje, czyli remont ul. Powstańców oraz  budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1, dlatego też w budżecie nie starczyło środków finansowych na rewitalizację brzegów. Niemniej jednak rewitalizacja brzegów zbiornika będzie wykonana. Kolega Tadeusz Turski zaproponował aby przy rewitalizacji wykonać schodki do wody na brzegu od stronu ul. Bodzentyńskiej aby poprawić bezpieczeństwo na tym brzegu oraz zapewnić wędkarzom lepszy dostęp do wody. Kol. Mirosław Sztando zwrócił burmistrzowi uwagę na problem koszenia trawy nad brzegiem zbiornika. Zauważył on, że teren wykoszono tylko raz i to częściowo, w związku z powyższym brzegi były bardzo zarośnięte. Pan Cezary Błach powiedział, że zwróci uwagę na ten problem. Następnie kol. Adam Kamiński podziękował Burmistrzowi za wykonane odmulenie dna zbiornika, co spotkało się z owacją zgromadzonych.

Następnie kol. Grzegorz Jaworski poruszył temat całorocznego tarliska ustanowionego na dopływie do zbiornika Rejów. Stwierdził on, że nie spełnia ono swojej roli, gdyż wyłącza z wędkowania 700 m odcinek rzeki, co ogranicza możliwość wędkowania, a ryba wchodzi tam na tarło tylko w okresie wiosennym. Kol. Tadeusz Turski stwierdził, że problem ten nie powinien być poruszany na tym zebraniu, gdyż woda ta znajduje się pod opieką innego koła. Kol. Edward Szewczykowski stwierdził, że wniosek do ZO o ustanowienie tego tarliska wpłynął od gospodarza tego terenu, a ZO jedynie rozpatrzył go pozytywnie. 

Prowadzący zebranie zaproponował 10 minutową przerwę po której odbyła się dalsza cześć zebrania.

Kolega Tadeusz Turski zarządził głosowania nad przedstawionym przez kol. Mieczysława Ciszewskiego planem pracy Zarządu Koła na 2020 rok. Zebrani jednogłośnie przyjęli przedstawiony plan.

Prowadzący zebranie zarządził głosowania nad przedstawionym przez kol. Pawła Adarczyna preliminarzem finansowym Koła na 2020 rok. Zgromadzeni wędkarze jednogłośnie przyjęli preliminarz.

Ostatnim punktem zebrania były wolne wnioski.

Jako pierwszy głos zabrał kol. Rafał Kutwin, który zaproponował złożenie wniosku do Zarządu Okręgu o utrzymanie w mocy do 31.12.2020 r. uchwały Nr 3/2019 Prezydium Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach wprowadzającej na zalewie w Suchedniowie zakaz zabierania ryb od 28.04.2019 r. W chwili obecnej zakaz ten obowiązuje bezterminowo natomiast zgodnie z pismami przesyłanymi przez Zarząd Okręgu miał on obowiązywać do końca 2019 roku. Rafał Kutwin zwrócił uwagę, że utrzymanie zakazu zabierania ryb przyczyni się do spotęgowania wysiłków ZO i ZK na odbudowę rybostanu na zbiorniku i da możliwość wpuszczonym rybom na spokojne odbycie kolejnego tarła. Zbiornik taki może się stać wizytówką Okręgu PZW w Kielcach i być konkurencyjny dla łowisk komercyjnych. Do wniosku odniósł się Dyrektor Biura Okręgu kol. Michał Bień. Stwierdził on, że wprowadzenie długookresowego zakazu zabierania ryb przysparza pewnych problemów z wypełnieniem zobowiązań Okręgu określonych w operacie zarybieniowym zwłaszcza pod względem zarybienia wód karpiem. Zgodnie z danymi pozyskiwanymi z rejestrów połowów zabierane jest jedynie 5% ilości ryb wpuszczanych podczas zarybień.
W przypadku innych gatunków ryb mogą być rozdysponowane na inne zbiorniki wodne w obwodzie rybackim, natomiast karp musi zostać wpuszczony do zbiornika z uwagi na ogólną ilość karpia w operacie w odniesieniu do maksymalnych limitów zarybień tym gatunkiem narzuconym przez rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zależnym od wielkości zbiornika. Jeżeli zostanie on przekroczony Wody Polskie mogą wymówić dzierżawę obwodu rybackiego. Ponadto Wody Polskie mogą wprowadzić nakaz wykonania odłowów gospodarczych na zbiorniku objętym zakazem zabierania ryb. Negatywnym skutkiem wprowadzenia takiego zakazu może być też karłowacenie ryb na zbiorniku. Reasumując powyższe przy wprowadzaniu długookresowej zasady złów i wypuść należy rozważyć możliwość ograniczenia jej działania jedynie na gatunki cenne i pożądane na zbiorniku tj. sandacz, lin, okoń lub kraś pospolity, natomiast zezwolić na zabieranie ryb pospolitych lub ryb obcego pochodzenia tj. karp, amur, tołpyga, karaś srebrzysty, leszcz czy płoć. Kol. Michał Maszczyk poinformował zebranych, że w internecie zamieszczona została petycja w sprawie utrzymania zasady złów i wypuść na zbiorniku w Suchedniowie. Pod petycją podpisało się około 500 wędkarzy z terenu całej Polski. Za przyjęciem wniosku głosowało 50 wędkarzy, cztery osoby były przeciw, trzy wstrzymały się od głosu.

Następnym wnioskiem był wniosek kol. Tomasza Kutwina skierowany do Zarząd Okręgu o wprowadzenie na zalewie w Suchedniowie zakazu wędkowania w godzinach nocnych jeżeli utrzymany zostanie zakaz zabierania ryb ze zbiornika. Wprowadzenie takiego zakazu ułatwi wykonywanie obowiązków SSR, gdyż brzegi zbiornika nie są oświetlone
i często nie można ustalić, czy ktoś wędkuje na zbiorniku i przestrzega obowiązującego zakazu zabierania ryb. Kol. Krzysztof Ziętkowski stwierdził, że wprowadzenie takiego zakazu będzie niekorzystne dla karpiarzy, którzy bardzo często łowią w godzinach nocnych ponadto uniemożliwi to przeprowadzenie popularnych wśród wędkarzy nocnych zawodów gruntowych powiązanych z obchodami 65-lecia Koła. Za przyjęciem wniosku głosowało 10 wędkarzy, 39 było przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.

Następnym wnioskiem był wniosek kol. Mieczysława Ciszewskiego skierowany do Zarząd Okręgu o zmianę organizatora spławikowych zawodów rejonowych kół rejonu V.

W roku 2020 jako organizatora zwodów wyznaczone zostało Nasze Koło. Zawody te zgodnie z wykazem imprez sportowych Okręgu powinny być rozegrane w dniu 6.09.2020 r. Jest to okres największego rozrostu moczarki na zbiorniku, zwłaszcza od strony torów kolejowych i os. Bugaj, gdzie jej zasięg wynosi nawet ponad 30 m, natomiast brzeg od strony
ul. Bodzentyńskiej z uwagi na stromą skarpę nie nadaje się na przeprowadzenie zawodów.
W związku z powyższym ZK nie ma możliwości technicznych przygotować wystarczającej ilości stanowisk wędkarskich dla wędkarzy z 13 kół z rejonu V. Kol. Edward Szewczykowski odniósł się do wniosku Prezesa Koła, stwierdzając, że zawody te nie muszą być organizowane na Naszym zbiorniku, można je przenieść na inny zbiornik np. Rejów lub Mostki. Koła organizujące tzw. Rejony wyznaczane są na zasadzie rotacyjnej i zmiana organizatora stwarzałaby problem zarówno dla ZO jak i dla nowego organizatora. W związku z powyższym kol. Mieczysław Ciszewski zmienił treść wniosku na zmianę miejsca organizacji spławikowych zawodów rejonowych kół rejonu V. Za przyjęciem wniosku głosowało 50 wędkarzy, nie było głosów przeciw, 1 wędkarz wstrzymał się od głosu.

Kolega Tomasz Kutwin zaproponował skierowanie wniosku do Zarządu Koła o wystosowanie pisma do Państwowej Straży Rybackiej o częstsze oraz wspólne kontrole PSR i SSR na zalewie w Suchedniowie. Prezes Koła kol. Mieczysław Ciszewski poinformował zebranych, że takie pismo już zostało wysłane w grudniu 2019 roku. Patrol PSR kontaktował się z kol. Przemysławem Fiślakiem Komendantem Terenowym SSR w sprawie wspólnej kontroli, jednak nie doszła ona do skutku z uwagi na zamarznięcie zbiornika.  Za przyjęciem wniosku 51 wędkarzy, nikt nie był przeciw oraz nikt nie wstrzymał się od głosu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.