Protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie za 2018 rok

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Koła kol. Mieczysław Ciszewski. Przywitał przybyłych gości w osobach kol. Marka Lesisza – Prezesa Zarządu Okręgu PZW w Kielcach, kol. Edwarda Szewczykowskiego przedstawiciela ZO PZW w Kielcach, Rafała Lorenza Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie, przedstawicieli prasy oraz pozostałych uczestników zebrania. Na wstępie zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć kolegów zmarłych w minionym roku.

Na prowadzącego zebranie kol. Mieczysław Ciszewski zaproponował kol. Tomasza Kutwina, zaś na sekretarza kol. Michała Łubka. Wytypowani koledzy wyrazili zgodę na pełnienie tych funkcji, a zebrani jednogłośnie zaakceptowali wybór przewodniczącego i sekretarza. W zebraniu uczestniczyło 29 członków Koła.

Kolega Tomasz Kutwin przedstawił zebranym porządek obrad, który jednogłośnie został przyjęty przez zgromadzonych.

Porządek Obrad

1. Zagajenie

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Komisji Mandatowej

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

6. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego walnego zgromadzenia

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i jej wnioski.

9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

10. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami

11. Uchwalenie planu pracy Zarządu, przyjęcie do wiadomości i zatwierdzenie preliminarza budżetowego

12. Wolne wnioski

Przewodniczący zebrania zaproponował zgłaszanie z sali kandydatów do Komisji Mandatowej. W związku z brakiem chętnych zaproponował aby w skład Komisji Mandatowej weszli kol. Mateusz Bolechowski, kol. Paweł Adarczyn oraz kol. Sławomir Kotwica. Kandydaci zaakceptowali zaproponowane im funkcje, a zebrani jednogłośnie zaakceptowali zaproponowany skład komisji.

Komisja Mandatowa przystąpiła do sprawdzenia czy Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w sprawach wymienionych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie. Komisja Mandatowa stwierdziła, że z uwagi na niewystarczającą liczbę uczestników Walne Zgromadzenie jest władne w drugim terminie do podejmowania uchwał w sprawach wymienionych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie.

Przewodniczący zebrania zaproponował zgłaszanie z sali kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków. Z uwagi na brak chętnych przewodniczący zebrania zaproponował aby w skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli kol. Piotr Konefał i kol. Rafał Kowalik. Wytypowani kandydaci zaakceptowali zaproponowane im funkcje. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali zaproponowany skład komisji.

Prowadzący zebranie poprosił kol. Michała Łubka o odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie za 2017 rok. Protokół ten został jednogłośnie przyjęty przez zebranych.

Następnie prezes Koła kol. Mieczysław Ciszewski odczytał Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła PZW w Suchedniowie za rok 2018. Zgromadzeni wędkarze mieli okazję zapoznać się ze sprawami dotyczącymi działalności sportowej, ochrony środowiska naturalnego, gospodarki rybackiej oraz finansowej. Omówiono między innymi zarybienia wód będących pod opieką Naszego Koła, do których obecnie zalicza się rzekę Kamionkę i zalew suchedniowski. Przedstawione sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez zebranych.

Następnie przewodniczący zebrania udzielił głosu kol. Leszkowi Łubkowi, który przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 1.01 do 31.12.2018 r. Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidłową działalność Zarządu Koła pod względem finansowym i organizacyjnym.

Kolega Krzysztof Ziętkowski Wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego przedstawił przygotowane sprawozdanie z pracy Sądu Koleżeńskiego. Z zawartych w sprawozdaniu informacji wynika, że w roku 2018 wędkarze Naszego Koła wykazali się wysoką etycznością, gdyż do Sądu nie wpłynął żaden wniosek. Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli przedstawione sprawozdanie.

Przewodniczący zebrania poprosił o zabranie głosu kol. Marka Lesisza – Prezesa Zarządu Okręgu PZW w Kielcach oraz kol. Edwarda Szewczykowskiego przedstawiciela ZO w Kielcach. Przedstawiciele ZO przywitali zgromadzonych wędkarzy i w imieniu Zarządu Głównego udekorowali „Złotą Odznaką z Wieńcami PZW” za zasługi dla wędkarstwa polskiego kol. Leszka Łubka długoletniego działacza suchedniowskiego Koła PZW oraz ,,Srebrną Odznaką PZW” za zasługi dla wędkarstwa polskiego kol. Rafała Kutwina Wiceprezesa Zarządu Koła.

Następnie kol. Edward Szewczykowski przedstawił pozycję Naszego Koła w rankingach prowadzonych przez Zarząd Okręgu i życzył dalszych sukcesów w pracy. Przedstawiciel  ZO określił działalność organizacyjną jako prawidłową. Na bieżąco napływały protokoły z posiedzeń Zarządu Koła, jak i inne materiały z pracy Koła. Odnośnie działalności sportowej nadmienił, że jak wynika z dokumentacji nadesłanej do Okręgu, Zarząd Koła w 2018 roku zorganizował 3 zawody wędkarskie, w tym spinningowe mistrzostwa koła. Poinformował również, że w rankingach prowadzonych przez ZO Nasze Koło będące w grupie kół liczących od 201 do 500 pod względem działalności sportowej zdobyło 1575 pkt., co uplasowało Nasze Koło na dalszym miejscu.

Prezes ZO zwrócił uwagę na wzrost liczebności członków PZW w całym Okręgu, w którym przybyło około 900 wędkarzy. Kol. Marek Lesisz zwrócił uwagę, że pomimo zaangażowania kół i działań podejmowanych przez ZO zauważalne jest mniejsze zainteresowanie młodzieży wędkarstwem, przez co liczba młodych wędkarzy spada.

Kolega Marek Lesisz omówił porozumienia na wędkowanie zawarte na 2018 rok, w tym wprowadzenie dopłaty na Okręg Radomski. Zauważył on, że w kraju pojawią się tendencje do wprowadzenia dopłat dla wszystkich okręgów PZW, aby wędkarze nie migrowali pomiędzy okręgami z uwagi na istniejące różnice w wysokości stawek w porozumieniach międzyokręgowych i brak dopłat w niektórych okręgach. Opłata członkowska i na zagospodarowanie wód w Okręg PZW w Kielcach jest jedną z najniższych w kraju.

Prezes ZO wyjaśnił zgromadzonym, że w związku z zastrzeżeniami UOKiK możliwość wędkowania na wodach pozaobwodowych wyłącznie dla wędkarzy z okręgu Kieleckiego została zniesiona oraz zostały wprowadzone zróżnicowane stawki i zezwolenia na wędkowanie.

W trakcie dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami przedstawiciel ZO przedstawił ilościowe i wartościowe wyciągi z zarybień na naszych oraz na sąsiednich wodach. Kol. Mateusz Bolechowski, stwierdził, że stawki za kg ryb pochodzących z ośrodków PZW są znacznie wyższe niż stawki oferowane w prywatnych hodowlach. Ryby z prywatnych hodowli również przechodzą badania ichtiologiczne. Mateusz Bolechowski stwierdził, że przydziały ryb najcenniejszych np. sandacza są małe (kilka kg rocznie) i jest problem aby pozyskać te ryby w ośrodkach PZW. Zazwyczaj proponowany jest zamiennik. Od kilkunastu lat nasze wody nie były zarybiane rybami takimi jak miętus, węgorz, kleń czy płoć. Nasze wody zarybiane są w większości jaziem i karasiem, a także wpuszczane są ryby naturalnie nie występujące w naszych wodach tj. boleń i do niedawna sum. Kol. Marek Lesisz stwierdził, że zarybienia realizowane są zgodnie z operatem opracowanym dla całego obwodu rybackiego, a podział ryb na poszczególne wody wynika z przeliczenia ogólnej ilości ryb przypadającej na obwód do ilości wód będących pod opieką Koła. W najbliższym czasie przedłużane będą umowy dzierżawy obwodów rybackich i rozważona zostanie możliwość opracowania nowych operatów zarybieniowych. Stwierdził również, że na 2019 rok wynegocjowany został nowy niższy cennik ryb. Prezes ZO poinformował zebranych, że rocznie na zarybienia Okręg przeznacza ok. 1 mln zł, a uwzględniając porozumienia z innymi okręgami jest to rocznie ok. 1,5 mln zł.

Kolega Marek Lesisz poruszył temat widełek na wymiarach ochronnych ryb obowiązujących w okręgu Kieleckim, które wzbudzają kontrowersje u niektórych wędkarzy oraz zarzut niezgodności z ustawą o rybactwie śródlądowym. Wyjaśnił zebranym, że rozwiązanie to jest zgodne z obowiązującym prawem, gdyż wprowadzone wymiary nie są niższe niż wymiary zapisane w ustawie.

Przewodniczący zebrania kol. Rafał Kutwin poprosił o zabranie głosu Pana Rafała Lorenza Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie. Przedstawił on zgromadzonym informację nt. prac planowany na brzegami zalewu. W 2019 roku zostanie przygotowany projekt zagospodarowania terenu wokół zalewu oraz w parku miejskim. Pan Rafał Lorenz zachęcał obecnych do czynnego udziału w pracach nad projektem i zgłaszania uwag do sposobu zagospodarowania terenu przy zbiorniku.

Następnie poruszył temat zakazu wjazdu na groblę od strony ul. Bodzentyńskiej i pod tzw. dęba. Obecnie jest tam ustawiony znak zakazu wjazdu i należy go przestrzegać. Stwierdził również, że w roku 2017 nad nowo uformowanym brzegiem od strony lasu, wyłącznie z winy kierowców utknęły trzy samochody, które próbowały przejechać drogą biegnącą wzdłuż zbiornika. Droga ta nie jest przewidziana do ruchu kołowego.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie przedstawił informację nt. możliwości wprowadzenia zakazu używania środków pływających o napędzie spalinowym na zbiorniku w Suchedniowie i Mostkach. W tej sprawie wystosowano pismo do Starosty Skarżyskiego, aby wprowadził ten temat na sesję Rady Powiatu. Stwierdził on, że zakaz taki mógłby być wprowadzony po przeprowadzeniu badań poziomu hałasu, a na chwile obecną obowiązujące normy nie są przekraczane.

Prowadzący zebranie zaproponował 5 minutową przerwę po której odbyła się dalsza cześć zebrania.

Po przerwie prowadzący zebranie poprosił kol. Mieczysława Ciszewskiegoo odczytanie planu pracy Zarządu Koła na 2019 rok, planu działalności sportowej Koła na 2019 rok oraz planu pracy z młodzieżą na 2019 rok. Zebrani przyjęli przedstawione plany.

Następnie głos zabrał skarbnik Koła kol. Paweł Adarczyn, który przedstawił zebranym preliminarz budżetowy na 2019 rok. W preliminarzu przyjęto obecną liczebność członków Koła, co przekłada się na podobne dochody Koła z tytułu opłat członkowskich. Preliminarz przewiduje wydatki większe niż dochody, a brakujące środki pochodzić mają z oszczędności z lat poprzednich. Preliminarz został zatwierdzony przez zgromadzonych wędkarzy.

Ostatnim punktem zebrania były wolne wnioski.

Jako pierwszy głos zabrał kol. Stanisław Brzeziński, który zaproponował złożenie wniosku do Zarządu Koła o rezygnację z organizacji zawodów z okazji Dnia Dziecka z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i wysoką groblę od strony ul. Bodzentyńskiej. Do wniosku odniósł się kol. Mieczysław Ciszewski, który stwierdził, że zawody te można przeprowadzić na brzegu od strony os. Bugaj lub od lasu, gdzie brzeg jest niski. Za odrzuceniem wniosku głosowało 19 wędkarzy. Dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Następnym wnioskiem był wniosek kol. Mateusza Bolechowskiego skierowany do Zarząd Okręgu o wprowadzenie okresowego tarliska na rzece Kamionce na odcinku od kładki na ul. Pasternik do ujścia do zbiornika w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia. W okresie wiosennym na tarło gromadzi się tam ryba, która jest odławiana i zabierana przez niektórych wędkarzy. Za przyjęciem wniosku głosowało 21 wędkarzy. Nie było głosów przeciw oraz wstrzymujących się.

Następnym wnioskiem był wniosek kol. Rafała Kutwina skierowany do Zarząd Okręgu o zmianę całorocznego tarliska wprowadzonego na dopływie do zbiornika Rejów na tarlisko okresowe z zakazem połowu od 1 stycznia do 30 kwietnia na odcinku między pierwszą i drugą kładką. Powiększenia istniejącego tam tarliska wyłączało na stałe z możliwości wędkowania ponad 700 m odcinek rzeki, a ryba gromadziła się tam na tarło wyłącznie w okresie wiosennym. Wprowadzone obecnie ograniczenie jest niewspółmierne do osiąganych korzyści, nie spełnia swojej funkcji przez cały rok i budzi kontrowersję wśród dużej liczby wędkarzy. Za przyjęciem wniosku głosowało 19 wędkarzy, 2 wędkarzy wstrzymało się od głosu.

Kolega Tadeusz Turski zaproponował skierowanie wniosku do Zarząd Głównego o zmianę statutu PZW pod kątem możliwości wprowadzenia do § 16 ust. 2 kary finansowej o wysokości równoważnej 5 kg narybku płoci. Kara wpłacana byłaby na rzecz koła, którego dotyczy przewinienie. Kara finansowa byłaby bardziej motywująca niż obowiązujące obecnie kary tj. upomnienie, nagana, czy zawieszenie w prawach członka i przynosiłaby wymierne korzyści dla PZW. Za przyjęciem wniosku głosowało 12 wędkarzy, 4 osoby były przeciw, 5 wędkarzy wstrzymało się od głosu.

Kolega Marek Lesisz przedstawił wniosek wnoszony na każdym zebraniu sprawozdawczym w Okręgu w sprawie wprowadzenia na zbiornikach wodnych Okręgu PZW w Kielcach zakazu wywozu zanęt i przynęt. Wywożenie przez niektórych wędkarzy zanęt i przynęt na znaczne odległości, sięgające niekiedy nawet 500 m oraz w kierunku innym niż prostopadły do brzegu powoduje częste konflikty między wędkarzami związane z zaczepianiem tak wywiezionych zestawów przez innych prawidłowo wędkujących.
Za przyjęciem wniosku głosowało 10 wędkarzy, 11 wędkarzy było przeciw.

Kolega Mateusz Bolechowski zaproponował skierowanie wniosku do Zarządu Okręgu o opracowanie nowego operatu zarybieniowego dla obwodu rybackiego zbiornika Brody Iłżeckie na rzece Kamienna nr 1 uwzględniającego ryby naturalnie bytujące w tych wodach i uwzględniającego ryby pożądane przez wędkarzy opartego na rzetelnych badaniach ichtiologicznych. Za przyjęciem wniosku głosowało 20 wędkarzy, 1 wędkarz wstrzymał się od głosu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

<< Artykuł na portalu echodnia.eu >>