Protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie za IV kwartał 2022 roku oraz I-III kwartał 2023 roku

Suchedniów, dnia 10.12.2023 r.

Protokół
z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie
za IV kwartał 2022 roku oraz I-III kwartał 2023 roku

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Koła kol. Rafał Kutwin. Przywitał przybyłych gości w osobach kol. Pawła Książki przedstawiciela ZO PZW w Kielcach, Dariusza Miernika Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów oraz pozostałych uczestników zebrania. Na wstępie zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć kolegów zmarłych w minionym roku.

Na prowadzącego zebranie kol. Rafał Kutwin zaproponował kol. Tomasza Kutwina, a na sekretarza kol. Michała Łubka. Wytypowani koledzy wyrazili zgodę na pełnienie tych funkcji, a zebrani jednogłośnie zaakceptowali wybór przewodniczącego i sekretarza.
W zebraniu uczestniczyło 43 uprawnionych do głosowania członków Koła.

Kolega Tomasz Kutwin przedstawił zebranym porządek obrad, który został przyjęty przez zgromadzonych jednogłośnie.

Porządek Obrad

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia

3. Zatwierdzenie porządku obrad

4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia

5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej

6. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień

7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał

9. Uzupełnienie składu Zarządu Koła

10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 1.10.-31.12.2022 r. oraz 1.01.-30.09.2023 r.

11. Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła za 1.10.-31.12.2022 r. oraz 1.01.-30.09.2023 r.

12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 1.10.-31.12.2022 r. oraz 1.01.-30.09.2023 r.

13. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 1.10.-31.12.2022 r. oraz 1.01.-30.09.2023 r.

14. Omówienie realizacji uchwał i wniosków przyjętych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu Koła

15. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2024 r.

16. Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.

17. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami

18. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła za 1.10.-31.12.2022 r. oraz 1.01.-30.09.2023 r.

19. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu Koła za 1.10.-31.12.2022 r. oraz 1.01.-30.09.2023 r.

20. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 1.10.-31.12.2022 r. oraz 1.01.-30.09.2023 r.

21. Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 1.10.-31.12.2022 r. oraz 1.01.-30.09.2023 r.

22. Podjęcie uchwał w sprawach

     – planu pracy i preliminarza finansowego na 2024 r.

     – planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.

23. Wolne wnioski

24. Zakończenie obrad

Przewodniczący zgromadzenia poprosił kol. Rafała Kutwina o przedstawienie zebranym Regulaminu Walnego Zgromadzenia, który został przyjęty przez zgromadzonych jednogłośnie.

Przewodniczący zebrania zaproponował zgłaszanie z sali kandydatów do Komisji Mandatowej. Do składu Komisji Mandatowej weszli kol. Aleksandra Adamczyk, kol. Mariusz Adamczyk oraz kol. Krystian Śliwa. Zgromadzenie jednogłośnie zaakceptowało zaproponowany skład komisji.

Prowadzący zgromadzenie zaproponował zgłaszanie z sali kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków. Do składu Komisji Uchwał i Wniosków weszli kol. Piotr Konefał i kol. Rafał Kowalik. Zgromadzenie jednogłośnie zaakceptowało zaproponowany skład komisji.

Przewodniczący zebrania zaproponował zgłaszanie z sali kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Do składu Komisji Skrutacyjnej weszli kol. Maciej Szraucner i kol. Piotr Sitarski. Zgromadzenie jednogłośnie zaakceptowało zaproponowany skład komisji.

Przewodniczący zebrania poprosił o zabranie głosu kol. Pawła Książkę przedstawiciela ZO PZW w Kielcach. Przedstawiciel ZO przywitał zgromadzonych wędkarzy i w imieniu Zarządu Głównego udekorował „Złotą Odznaką PZW” za zasługi dla wędkarstwa polskiego kol. Rafała Kutwina oraz „Srebrną Odznaką PZW” za zasługi dla wędkarstwa polskiego kol. Michała Łubka.

Prowadzący zebranie poprosił kol. Rafała Kutwina o odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie za 2022 rok. Protokół ten został jednogłośnie przyjęty przez zebranych.

Komisja Mandatowa przystąpiła do sprawdzenia czy Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w sprawach wymienionych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie. Komisja Mandatowa stwierdziła, że z uwagi na niewystarczającą liczbę uczestników Walne Zgromadzenie jest władne w drugim terminie do podejmowania uchwał w sprawach wymienionych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie.

Prowadzący zebranie oddał głos kol. Rafałowi Kutwinowi, który złożył wniosek
o zwiększenie składu osobowego Zarządu Koła z 9 do 10 członków. Prezes Koła zaproponował kol. Grzegorza Łubka do pełnienia funkcji opiekuna młodzieży wędkarskiej
i przedstawił jego pisemną zgodę na kandydowanie. Prowadzący zebranie zaproponował zgłaszanie innych kandydatów z Sali, jednak nie zostali zgłoszeni. Kandydatura kol. Grzegorza Łubka została jednogłośnie przyjęta przez zebranych.

Następnie prezes Koła kol. Rafał Kutwin odczytał Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła PZW w Suchedniowie za 1.10.-31.12.2022 r. oraz 1.01.-30.09.2023 r. Zgromadzeni wędkarze mieli okazję zapoznać się ze sprawami dotyczącymi działalności sportowej, ochrony środowiska naturalnego, gospodarki rybackiej. Omówiono między innymi zarybienia wód będących pod opieką Naszego Koła, do których obecnie zalicza się zalew suchedniowski, górski odcinek rzeki Kamionki, oraz stawy na Baranowie.

Koleżanka Aleksandra Adamczyk zapoznał zgromadzonych ze sprawozdaniem finansowym Koła za 1.10.-31.12.2022 r. oraz 1.01.-30.09.2023 r. Przedstawiła ona szczegółowe dane liczbowe dotyczące przychodów i wydatków na działalność Koła.

Następnie przewodniczący zebrania udzielił głosu kol. Krystianowi Śliwie, który przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres za 1.10.-31.12.2022 r. oraz 1.01.-30.09.2023 r. Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidłową działalność Zarządu Koła pod względem finansowym i organizacyjnym.

Kolega Mieczysław Ciszewski Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego przedstawił przygotowane sprawozdanie z pracy Sądu Koleżeńskiego za 1.10.-31.12.2022 r. oraz 1.01.-30.09.2023 r. Z zawartych w sprawozdaniu informacji wynika, że omawianym okresie wędkarze Naszego Koła wykazali się wysoką etycznością, gdyż do Sądu nie wpłynął żaden wniosek.

Prezes Koła kol. Rafał Kutwin poinformował zgromadzonych, że na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Koła za 2021 i 2022 rok złożono 5 wniosków do władz PZW oraz innych instytucji czy organów.

Wniosek do ZO o przedłużenie na czas nieokreślony zakazu zabierania ryb na zalewie
w Suchedniowie został zrealizowany. Zgodnie z RAPR Okręgu Kielce obowiązującym od 2023 r. rozdział V, pkt. 4.2e oraz 4.5 na zbiorniku w Suchedniowie do odwołania obowiązuje zakaz zabierania ryb oraz zakaz połowu na żywą i martwą rybkę.

Wniosek do ZK o wystosowanie pisma do ZO o podjęcie współpracy z Policją w zakresie ochrony wód został częściowo zrealizowany. Stosowne pismo zostało skierowane do Zarządu Okręgu. Kol. Piotr Sitarski Komendant Terenowy SSR przy Kole PZW w Suchedniowie poinformował zgromadzonych, że na szczeblu lokalnym prowadzone były rozmowy
z miejscową komendant Policji. Rozmowy te skutkowały przeprowadzeniem dwóch wspólnych kontroli z Policją oraz poprawą współpracy z Policją.

Wniosek do ZO o uwzględnienie w regulaminie amatorskiego połowu ryb w Okręgu PZW w Kielcach tarliska na zalewie w Suchedniowie nie został zrealizowany. Kol. Piotr Konefał poinformował zgromadzonych, że w zamieszczonym na stronie Kieleckiego Okręgu PZW RAPR nie umieszczono tarliska na zalewie w Suchedniowie. Przedstawiciel ZO kol. Paweł Książka stwierdził, że był on głosowany i tarlisko miało być wpisane do RAPR, jednak nie wie dlaczego nie zostało tam wpisane. W RAPR na 2024 Okręgu Kielce pojawiły się błędy, które wychwytywane są przez koła i wymagają one wprowadzenia poprawek.

Wniosek do ZO o ustalenie zarybień rybami spokojnego żeru na zalewie w Suchedniowie nie został zrealizowany, a Koło PZW w Suchedniowie nie otrzymało odpowiedzi na wniosek. Kol. Rafał Kutwi stwierdził że populacja ryb spokojnego żeru jest ograniczana przez corocznie wpuszczane drapieżniki oraz drapieżniki, które naturalnie się rozmnażają. Ponadto inne zbiorniki na których obowiązuje zakaz zabierania wód są zarybiane rybami spokojnego żeru więc brak tego typu zarybień jest niezrozumiały. Przedstawiciel ZO kol. Paweł Książka stwierdził, że nie pamięta głosowania nad tym wnioskiem i zobowiązał się do wyjaśnienia sprawy.

Wniosek do ZO dofinansowanie budowy stanowiska dla osób niepełnosprawnych na zalewie w Suchedniowie w postaci platform wędkarskich został częściowo zrealizowany. Kol. Rafał Kutwin poinformował zgromadzonych, że dzięki wsparciu sponsorów
i zaangażowaniu członków Koła, własnymi siłami i niewielkim kosztem własnym wykonane zostało pod ,,dębem” miejsce z pierwszeństwem dla osób niepełnosprawnych.

Prowadzący zebranie poprosił kol. Rafała Kutwina o odczytanie planu pracy Zarządu Koła na 2024 rok. Plan ten był podobny do planu na rok 2023.

Następnie głos zabrała kol. Aleksandra Adamczyk, która przedstawiła zebranym preliminarz finansowy na 2024 rok. W preliminarzu przyjęto stabilną liczebność członków Koła oraz wzrost dochodów Koła z tytułu zwiększonej wysokości opłat członkowskich. Preliminarz przewiduje wydatki zbliżone do dochodów oraz oszczędności z lat poprzednich.

Kolega Krystian Śliwa Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy Komisji na 2024 rok. Zakłada on bieżące prowadzenie kontroli działalności koła pod względem finansowym i organizacyjnym.

W dyskusji nad złożonymi dokumentami Kolega Tomasz Kutwin przekazał głos kol. Pawłowi Książce. Przedstawicielowi ZO w Kielcach określił działalność organizacyjną Naszego Koła jako prawidłową. Do Zarządu Okręgu napływały protokoły z posiedzeń Zarządu Koła, jak i inne materiały z pracy Koła. Pochwalił również frekwencję na zebraniu oraz kulturę prowadzonych dyskusji. Następnie omówił zmiany wysokości składek członkowskich oraz składek na ochronę i zagospodarowanie wód na 2024 rok.

Następnie przewodniczący zgromadzenia przekazał głos Panu Dariuszowi Miernikowi Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów. Burmistrz przywitał zgromadzonych, podziękował za zaproszenie i poprosił o kierowanie pytań w sprawach ważnych dla społeczności wędkarzy.

Kolega Tadeusz Turski poruszył temat rewitalizacji i zagospodarowania brzegów wokół zbiornika. Stwierdził, że o tym projekcie mówi się już od kilku lat i nic się w tym temacie nie zmieniło. Ponadto grobla od strony ul. Bodzentyńskiej jest stroma i stwarza zagrożenie dla dzieci, które wpaść do wody. W odpowiedzi Pan Dariusz Miernik poinformował zgromadzonych, że obecnie trwają prace w parku miejskim. Przedstawił dotychczasowy przebieg prac i problemy jakie wynikały z tej inwestycji. Inwestycja finansowana z Polskiego Ładu miała być zakończona 6 grudnia jednak wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu do 27 grudnia. Pan Dariusz Miernik powiedział, że z uwagi na inne pilniejsze zadania inwestycyjne w gminie tj. budowa kanalizacji czy inwestycje drogowe rewitalizacja brzegów zbiornika jest odsuwana w czasie. Wyraził nadzieję, że w 2024 roku przeprowadzone będą prace projektowe na zagospodarowanie pozostałej części brzegów zalewu Po rozpoczęciu plac projektowych prowadzone będą szerokie konsultacje, aby planowane zagospodarowanie spełniało oczekiwania jak najszerszego grona użytkowników i umożliwiało bezpieczny dostęp do wody.

Kolega Tadeusz Turski poruszył temat miejsc parkingowych nad zalewem na skarpie
ul. Dawidowicza oraz pod ,,Dębem” od stronu ul. Bodzentyńskiej. Obecnie pozostawienie samochodu przy ulicy Dawidowicza może się skończyć mandatem za niszczenie terenów zielonych, ponieważ takie przypadki sukcesywnie zgłaszane są na policję. Policja zobowiązana jest do podjęcia interwencji, która najczęściej kończy się mandatem.
W przypadku terenu pod ,,dębem”, który użytkowany był jako miejsca postojowe dla wędkarzy i został on mocno zdewastowany przy remoncie drogi nr 751. Na poprzednim WZ Burmistrz obiecał remont tej drogi. W odpowiedzi Pan Dariusz Miernik poinformował zgromadzonych, że znane mu są te problemy. W przypadku terenu przy ul. Dawidowicza planowana jest przebudowa drogi z wyznaczeniem wzdłuż jezdni miejsc postojowych, które będą obsługiwać zarówno wędkarzy jak i pobliską szkołę. Obecnie wypracowane jest rozwiązanie polegające czasowym na nieodpłatnym udostępnianiu terenu np. na zawody wędkarskie lub wydarzenia organizowane przez szkołę. Rozważane jest tymczasowe rozwiązanie polegające na prowizorycznym wyznaczeniu miejsc postojowych np. przez otaśmowanie terenu.  W odniesieniu do terenu pod ,,dębem” Gmina planuje wyznaczenie
w tamtej okolicy miejsca, w którym rolnicy mogliby sprzedawać swoje plony. Przy okazji tych działań można będzie wyremontować drogę do ,,dęba” oraz przygotować miejsca postojowe. Obecnie droga ta jest w złym stanie technicznym i często po deszczach stoi tam woda. Na wiosnę planowane są działanie mające na celu poprawę obecnego stanu drogi.

Prowadzący zebranie z uwagi na brak dalszych pytań z sali zakończył dyskusję.

Następnie przystąpiono do bloku glosowań nad przedstawionymi dokumentami.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 1.10.-31.12.2022 r. oraz 1.01.-30.09.2023 r., Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła za 1.10.-31.12.2022 r. oraz 1.01.-30.09.2023 r., Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 1.10.-31.12.2022 r. oraz 1.01.-30.09.2023 r., Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego za 1.10.-31.12.2022 r. oraz 1.01.-30.09.2023 r., Plan pracy Koła na 2024 rok, preliminarz budżetowy Koła na 2024 rok oraz plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok zostały przyjęte jednogłośnie.

Kol. Tomasz Kutwin poprosił zgromadzonych o zgłaszanie wolnych wniosków.

Kol. Tadeusz Turski złożył wniosek do Gminy o ujęcie w grafikach Policji wspólnych kontroli SSR i podjęcie współpracy z Policją w zakresie ochrony wód. Obecnie współpraca jest słaba. Czas oczekiwania na interwencję jest mocno wydłużony i bardzo często kończy się pouczeniem osoby łamiącej przepisy amatorskiego połowu ryb, przez co osoby takie czują się praktycznie bezkarne. Strażnicy SSR nie posiadają uprawnień mandatowych i nie mogą skutecznie wykonywać swoich obowiązków, a współpraca z PSR z uwagi na ich niewielką liczebność jest praktycznie żadna.

Kol. Tadeusz Turski złożył wniosek do Gminy o wydzielenie i oznakowanie parkingu na skarpie przy ul. Dawidowicza. Pozostawienie samochodu przy ulicy Dawidowicza może się skończyć mandatem za niszczenie terenów zielonych, ponieważ takie przypadki sukcesywnie zgłaszane są na Policję.

Kol. Rafał Kutwin złożył wniosek do Gminy o koszenie w maju i sierpniu brzegów zbiornika do samej wody. Dbanie o teren dookoła zbiornika jest zadaniem Gminy. Obecnie koszona jest tylko ścieżka wokoło zbiornika i gdyby nie wysiłki wędkarzy nie byłoby dostępu do wody.

Kol. Tomasz Kutwin złożył wniosek do Gminy o przeprowadzenie remontu drogi dojazdowej do ,,dęba” i wykonanie przy niej miejsc parkingowych. Droga ta została zdewastowana w związku z remontem drogi 751 i wykorzystywaniem tego terenu jako zaplecza budowy. W drodze jest mnóstwo ubytków i często stoi tam woda, która  uniemożliwia bezpieczny przejazd i przejście pieszych.

Kol. Tomasz Kutwin złożył wniosek do Gminy o zainstalowanie większego kosza na śmieci przy miejscu ogniskowym pod ,,dębem” Obecnie znajduje się tam obręcz do mocowania worków. Worki te szybko się zapełniają i często są rozrywane przez bezpańskie psy.

Kol. Rafał Kutwin złożył wniosek do ZO o dokonanie zarybień rybami gatunku lin i karaś pospolity na zalewie w Suchedniowie. Populacje gatunków tych ryb są ograniczane przez corocznie wpuszczane drapieżniki oraz drapieżniki, które naturalnie się rozmnażają. Ponadto inne zbiorniki, na których funkcjonuje zakaz zabierania ryb są zarybiane rybami spokojnego żeru.

Kol. Tadeusz Turski ponowił wniosek do ZO o uwzględnienie w regulaminie amatorskiego połowu ryb w Okręgu PZW w Kielcach tarliska na zalewie w Suchedniowie.
Z uwagi na brak wpisu w wykazie w wód cześć wędkarzy nie uznaje tego tarliska, co powoduje problemy w czasie kontroli.

Przewodniczący zgromadzenia kol. Tomasz Kutwin poprosił kol. Piotra Konefała
o odczytanie zgłoszonych wniosków i poddanie ich pod głosowanie.

Wszystkie złożone wnioski został przyjęte przez zgromadzonych jednogłośnie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.