Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Protokół
z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Koła PZW w Suchedniowie
za 2016 rok

 

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Koła kol. Mieczysław Ciszewski. Przywitał przybyłych gości w osobach kol. Dariusza Miądzla przedstawiciela ZO PZW w Kielcach, Cezarego Błacha Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, przedstawicieli prasy oraz pozostałych uczestników zebrania. Na wstępie zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć kolegów zmarłych w minionym roku.

Na prowadzącego zebranie kol. Mieczysław Ciszewski zaproponował kol. Mateusza Bolechowskiego, zaś na sekretarza kol. Michała Łubka. Wytypowani koledzy wyrazili zgodę na pełnienie tych funkcji, a zebrani jednogłośnie zaakceptowali wybór przewodniczącego
i sekretarza. W zebraniu uczestniczyło 33 wędkarzy.

Kolega Mateusz Bolechowski przedstawił zebranym porządek obrad, który jednogłośnie został przyjęty przez zgromadzonych.

 

Porządek Obrad

 1. Zagajenie
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego walnego zgromadzenia
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i jej wnioski – udzielenie Zarządowi absolutorium
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami
 9. Wybór władz Koła
 10. Wybór delegatów na Okręgowy Zjazd
 11. Uchwalenie planu pracy Zarządu, planu działalności sportowej oraz przyjęcie do wiadomości i zatwierdzenie preliminarza budżetowego
 12. Wolne wnioski

 

Na wstępnie głos zabrał kol. Dariusz Miądzel przedstawiciel ZO PZW w Kielcach, przywitał zgromadzonych wędkarzy i w imieniu Zarządu Głównego udekorował „Srebrną Odznaką PZW” za zasługi dla wędkarstwa polskiego kol. Tadeusza Przygodę, działacza suchedniowskiego Koła PZW.

Prowadzący zebranie poprosił kol. Mieczysława Ciszewskiego o odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie za 2015 rok. Protokół ten został jednogłośnie przyjęty przez zebranych.

Następnie ustępujący prezes Koła odczytał Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2016. Przedstawione sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez zebranych. Zgromadzeni wędkarze mieli okazję zapoznać się ze sprawami dotyczącymi organizacji działalności sportowej, ochrony środowiska naturalnego, gospodarki rybackiej oraz finansowej. Omówiono między innymi zarybienia wód będących pod opieką Naszego Koła, do których obecnie zalicza się rzekę Kamionkę i zalew suchedniowski.

Przewodniczący zebrania udzielił głosu kol. Stanisławowi Brzezińskiemu, który przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 1.01 do 31.12.2016 r. Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidłową działalność Zarządu Koła pod względem finansowym
i organizacyjnym oraz wniosła o udzielenie ustępującemu Zarządowi Koła absolutorium. Zgromadzeni jednogłośnie udzielili absolutorium ZK.

Kolega Rafał Kutwin Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego przedstawił przygotowane sprawozdanie z pracy Sądu Koleżeńskiego. Z zawartych w sprawozdaniu informacji wynika, że w roku 2016 wędkarze Naszego Koła wykazali się wysoką etycznością, gdyż do SK nie wpłynął żaden wniosek. Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli przedstawione sprawozdanie.

W dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami przewodniczący zebrania przekazał głos Panu Cezaremu Błachowi Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów, który udzielił wyczerpującej informacji nt. remontu zalewu w Suchedniowie. Burmistrz poinformował zebranych, że renowacja naszego zbiornika realizowana będzie jako zadanie wieloetapowe trwające minimum dwa lata. Pierwszym etapem będzie planowane na 2017 rok odmulenie zalewu. Szacowana wartość prac tego etapu to około 4 mln zł, z czego 3,199 mln zł ma pochodzić z dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z puli przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W połowie marca ma być przyznana promesa, która pozwoli na ogłoszenie przetargu na wykonanie prac, zaś same prace mają zakończyć się w tym roku. Dokładna kwota inwestycji uzależniona będzie od odległości na jaką będzie wywożony wybrany z dna zbiornika materiał, w związku z czym trwają rozmowy
z właścicielami nieruchomości położonych po wschodniej stronie zalewu nt. nawiezienia urobku na te działki. W kolejnych etapach realizowane będą dalsze prace polegające na umocnieniu i renowacji brzegów oraz zagospodarowaniu terenów wokół zbiornika. Wypowiedź Pana Cezarego Błach spotkała się z szerokim odzewem zgromadzonych wędkarzy oraz licznymi pytaniami. Kol. Tomasz Kutwin zapytał burmistrza, czy Gmina posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację kolejnych etapów planowanych prac. Kolega Rafał Kutwin zadał pytanie, czy planowane są prace na dopływie do zbiornika zabezpieczające zalew przed ponownym zamuleniem. Kol. Tadeusz Turski zapytał czy na tamie suchedniowskiego zalewu wybudowana będzie mała elektrownia wodna. Na wszelkie pytania Pan Cezary Błach udzielił wyczerpujących odpowiedzi.

Obecność burmistrza była okazją do poruszenia spraw niekoniecznie związanych
z tematyką wędkarską dotyczącą m.in. remontu mostu na ulicy Koszykowej, prac planowanych do wykonania na terenie Gminy itp.

Następnie głos zabrał kol. Dariusz Miądzel przedstawiciel ZO PZW w Kielcach. Przedstawił on pozycję Naszego Koła w rankingach prowadzonych przez Zarząd Okręgu i życzył dalszych sukcesów w pracy. Przedstawiciel ZO określił działalność organizacyjną jako prawidłową. Na bieżąco napływały protokoły z posiedzeń Zarządu Koła, jak i inne materiały z pracy Koła. Odnośnie działalności sportowej nadmienił, że jak wynika z dokumentacji nadesłanej do Okręgu zorganizowano 8 zawodów, w tym spławikowe i spinningowe mistrzostwa koła. Zawodnicy z Naszego Koła brali udział w zawodach organizowanych przez Zarząd Okręgu, w tym w Indywidualnych Spławikowych Mistrzostwach Okręgu PZW w Kielcach w kategoriach Seniorów i U-23, w Spławikowych Mistrzostwach Okręgu w kategoriach: kadet, junior i kobiety, oraz  Indywidualnych Mistrzostwach Okręgu PZW w Kielcach w Wędkarstwie Spinningowym. Przedstawiciel ZO poinformował również, że w rankingach prowadzonych przez ZO Nasze Koło będące w grupie kół liczących od 201 do 500 członków, pod względem działalności sportowej zdobyło 3 260 pkt., co uplasowało Nasze Koło na 9 miejscu. Kolega Dariusz Miądzel zwrócił uwagę na zmianę trendu liczebności członków PZW w całym Okręgu, w którym przybyło 83 wędkarzy, a stan członków zamknął się liczbą 19 623 osób. W naszym Kole w dalszym ciągu zauważalny jest spadek wędkujących wynoszący 11 osób, a stan na koniec 2016 roku wyniósł 271 członków. Kolega Dariusz Miądzel omówił również wysokość opłat członkowskich i porozumienia na wędkowanie zawartych na 2017 rok. Przedstawiciel ZO poinformował zebranych, że ZO prowadzi rozmowy z ośrodkami zarybieniowymi w sprawie dokonania odłowu ryb ze zbiornika, a ryby zostaną wpuszczone do okolicznych zbiorników. Kolega Dariusz Miądzel oznajmił zebranym, że w dniu 15 marca 2017 r. odbędzie się nadzwyczajny zjazd delegatów, w trakcie którego poruszona będzie tematyka związana ze zmianą statutu PZW. Projektowana zmiana polega na tym, że PZW nie będzie już związkiem sportowym, lecz będzie działać w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach. Zmiana statutu nie wpłynie na funkcjonowanie poszczególnych kół, a dotyczyć będzie kadry delegowanej na zawody – brak konieczność uzyskania karty zdrowia sportowca oraz wyłączy nadzór Ministerstwa Sportu i Turystyki nad PZW.

Kolega Tadeusz Turski zaapelował do przedstawiciela Okręgu PZW w Kielcach
o podjęcie rozmów z Wojewodą Świętokrzyskim nt. zwiększenia liczby strażników Państwowej Straży Rybackiej. W województwie świętokrzyskim działa 4 strażników PSR, a kompetencje SSR oraz dotychczasowa współpraca z Policją nie pozwalają na skuteczne przeciwdziałanie kłusownictwu.

Kolega Mateusz Bolechowski zapytał przedstawiciela ZO o wysokość diet członków Zarządu Okręgu PZW w Kielcach. Kol. Dariusz Miądzel nie udzielił odpowiedzi na zadane pytanie z uwagi na możliwość naruszenia dóbr osobistych członków zarządu, ponadto dane takie mogą mieć charakter danych osobowych, które podlegają ochronie.

Po zakończeniu dyskusji przewodniczący zebrania zaproponował 5 minutową przerwę po której nastąpił wybór władz Koła.

Na początku powołano Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący zebrania zaproponował aby w skład Komisji Mandatowej weszli: kol. Marek Krogulec, kol. Leszek Łubek oraz kol. Tomasz Kutwin. Kandydaci zaakceptowali zaproponowane im funkcje, a zebrani jednogłośnie zatwierdzili zaproponowany skład komisji.

Następnie przewodniczący zebrania wytypował do składu Komisji Wyborczej: kol. Tadeusza Turskiego i kol. Piotra Konefała. Kandydaci do Komisji Wyborczej przyjęli propozycję, a zebrani jednogłośnie zaakceptowali jej skład.

Przewodniczący zebrania zaproponował aby w skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: kol. Rafał Kowalik i kol. Rafał Kutwin. Wytypowani kandydaci zaakceptowali zaproponowane im funkcje, a zebrani jednogłośnie zatwierdzili zaproponowany skład komisji.

Następnie przewodniczący zebrania zwrócił się do zgromadzonych z prośbą o zgłaszanie kandydatów do Komisja Skrutacyjnej. Z Sali zostali wytypowani kol. Stefan Garbala oraz kol. Andrzej Włodarczyk. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali zaproponowany skład komisji.

Komisja Mandatowa przystąpiła do sprawdzenia czy Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w sprawach wymienionych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego. Komisja Mandatowa stwierdziła, że z uwagi na niewystarczającą liczbę uczestników Walne Zgromadzenie (31 członków posiadających prawa wyborcze) jest władne w drugim terminie do podejmowania uchwał w sprawach wymienionych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.

Następnie Komisja Wyborcza przystąpiła do sporządzania list kandydatów do władz i organów koła. Rekomendowała kol. Mieczysława Ciszewskiego do objęcia funkcji prezesa Zarządu Koła. Funkcję prezesa zaproponowano również: kol. Tomaszowi Kutwinowi, kol. Rafałowi Kutwinowi, kol. Michałowi Łubkowi, kol. Tadeuszowi Przygodzie, kol. Markowi Fąfarze, kol. Pawłowi Adarczynowi, kol. Mateuszowi Bolechowskiemu, kol. Markowi Krogulcowi oraz kol. Piotrowi Konefałowi. Jedynie kol. Mieczysław Ciszewski, pełniący dotychczasowo funkcje Prezesa ZK, po długich namowach wyraził zgodę na kandydowanie, dziękując zebranym za zaufanie.

Do Zarządu Koła Komisja Wyborcza oraz Walne Zgromadzenia wytypowali kandydatów: kol. Leszka Łubka, kol. Marka Krogulca, kol. Krzysztofa Ziętkowskiego, kol. Rafała Kutwina, kol. Tadeusza przygodę, kol. Pawła Adarczyna, kol. Piotra Konefała, kol. Michała Łubka, kol. Mateusza Bolechowskiego, kol Sławomira Kotwicę, kol. Rafała Kowalika i kol. Tomasza Kutwina. Z wytypowanych kandydatów kol. Leszek Łubek, kol. Marek Krogulec i kol. Krzysztof Ziętkowski nie wyrazili zgody do kandydowania do ZK

Następnie Komisja Wyborcza oraz Walne Zgromadzenie zgłosiło kandydaturę kol. Stanisława Brzezińskiego, kol. Józefa Lasoty, kol. Andrzeja Serka, kol. Leszka Łubka oraz kol. Przemysława Fiślaka do składu Komisji Rewizyjnej. Nie wyrazili zgody na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej kol. Stanisław Brzeziński oraz kol. Andrzej Serek.

Do Sądu Koleżeńskiego Koła Komisja Wyborcza zgłosiła kandydaturę kol. Tadeusza Turskiego. Z sali podano kandydatury: kol. Jana Kłysa oraz kol. Krzysztofa Ziętkowskiego Wytypowani kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Następnym punktem zebrania było wytypowanie kandydatów na Delegata na Zjazd Okręgowy oraz zastępcy Delegata. Do pełnienia tej funkcji zostali wytypowani: kol. Mieczysław Ciszewski, kol. Mateusz Bolechowski oraz kol. Tomasz Kutwin. Przewodniczący zebrania zaproponował aby Delegata na Zjazd Okręgowy oraz zastępcę Delegata wybrano w jednym głosowaniu uzależniając funkcję od liczby głosów na poszczególnego kandydata.

Przewodniczący Komisji Wyborczej przekazał zamknięte listy kandydatów członkom Komisji Skrutacyjnej.

Następnie kol. Mateusz Bolechowski zaproponował tajny lub jawny sposób głosowania. Zebrani ustalili jednogłośnie, że wybory będą przeprowadzone w sposób jawny.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia wyborów. Najpierw dokonano wyboru Prezesa Zarządu Koła. Za wyborem Mieczysława Ciszewskiego na Prezesa ZK opowiedzieli się wszyscy uczestniczący w zebraniu członkowie Naszego Koła.

Następnie przystąpiono do wyborów pozostałych władz i organów Koła. Kandydaci do Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej Koła zostali przyjęci jednogłośnie, natomiast wybór członków Sądu Koleżeńskiego dokonany został przy jednym głosie wstrzymującym się.

W kolejnym punkcie obrad wybrano Delegata i zastępcę Delegata na Zjazd Okręgowy. Kolega Tomasz Kutwin otrzymał 16 głosy, kol. Mieczysław Ciszewski otrzymał 6 głosów, natomiast kol. Mateusz Bolechowski 5 głosów. Delegatem na Zjazd Okręgowy został kol. Tomasz Kutwin, natomiast funkcja zastępcy Delegata przypadła kol. Mieczysławowi Ciszewskiemu.

Następnie kol. Mieczysław Ciszewski przedstawił i omówił plan pracy ZK. Kolega Tadeusz Przygoda zapoznał zebranych z planem działalności sportowej, a kol. Leszek Łubek przedstawił zebranym i poddał do akceptacji preliminarz budżetowy na 2017 rok. Zebrani jednogłośnie przyjęli przedstawione dokumenty.

Ostatnim punktem zebrania były wolne wnioski.

Jako pierwszy głos zabrał kol. Krzysztof Ziętkowski, który zaproponował złożenie wniosku do Zarządu Okręgu o zniesienie zakazu wywozu przynęt i zanęt na zalewie w Suchedniowie. Wniosek został przyjęty przy 3 głosach wstrzymujących.

Następnie kol. Mateusz Bolechowski zaproponował skierowanie wniosku do ZO o wprowadzenie górnych wymiarów ochronnych dla ryb w wysokości: pstrąg – 50 cm, sandacz – 80, szczupak – 100 cm, okoń – 40 cm, karp – 60 cm, leszcz – 65 cm, kleń – 50 cm. Wniosek został przyjęty przy 4 głosach wstrzymujących.

Kolega Mateusz Bolechowski wystąpił również z propozycją o skierowanie wniosku do ZO w sprawie udzielenia informacji nt. wysokości diet członków Zarządu Okręgu PZW w Kielcach. Wniosek został przyjęty przy 2 głosach wstrzymujących.

Tadeusz Przygoda zaproponował złożenie wniosku do ZO o utworzenie tarliska w południowo-zachodniej części suchedniowskiego zalewu na fragmencie położonym między słupkami tablicowymi znajdującymi się na cyplu i pod tzw. dębem. Wniosek został przyjęty przy 2 głosach przeciw i 4 wstrzymujących się od głosu.

Tomasz Kutwin zaproponował zgłoszenie wniosku do ZO o wpuszczenie ryb odłowionych z suchedniowskiego zalewu do zbiornika Jaśle i Mostki. Zebrani jednogłośnie przyjęli przedstawiony wniosek.

Na zakończenie kol. Mateusz Bolechowski podziękował za przybycie zaproszonym gościom, przedstawicielom prasy i wszystkim uczestniczącym w zebraniu członkom Naszego Koła.

Na tym protokół zakończono i podpisano.